Economic mechanism of management of oil and gas producing enterprise during the exploration of residual reserves of hydrocarbon

  • Я. С. Витвицький
  • І. М. Петрунчак
Keywords: residuals development, government regulation, management methods, enterprise strategy, economic incentives

Abstract

Тhe article describes management economic mechanism of oil and gas enterprises during
residual hydrocarbons development. Institutional and organizational, regulatory, geological and
geophysical, information, innovation, finance, human resources, motivational support; pricing, tax
incentives and total controlling ensuring belong to the elements of the organizational and economic
mechanism.Determined that the use of all the structural elements of the mechanism within the enterprise
development strategy will increase the efficiency of their activities.

References

1. Дорошенко В.М. Напрямки вирішення проблем розробки виснажених родовищ нафти і газу
/ В.М. Дорошенко, Д.О. Єгер, Ю.О. Зарубін, Р.М. Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і
газових родовищ. – 2007. – №4 (25). – С. 17-19.
2. До імплементації ініціативи забезпечення прозорості у видобувних галузях в Україні:
збірник матеріалів для законодавців та урядовців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua-energy.org/upload/files/EITI_Lawmakers_Nomos.pdf
3. Павленко О. Україна – кандидат EITI: що новий статус нам готує / О. Павленко // Дзеркало
тижня. – 2013. – №40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gazeta.dt.ua/energy_market/ukrayina-kandidat-eiti-scho-noviy-status-nam-gotuye-_.html.
4. Спиридонов Ю.А. Концепция программы преодоления падения нефтеотдачи [Текст] :
монография / Ю.А. Спиридонов, Р.А. Храмов, Н.К. Байбаков. – М.: Госдума РФ, 2006.– 144 с.
5. Положення про державну службу геології та надр України: затв. Указом Президента
України від 6.04.2011р. № 391/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://geo.gov.ua/polozhennya-pro-derzhavnu-sluzhbu-geologyi-ta-nadr-ukrayini.html.
6. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. –
480 с.
7. Видобування нафти в ускладнених умовах. За ред. проф. В.С. Бойка / В.С. Бойко, Р.В.
Бойко, Р.В. Грабовський, В.Д. Середюк, Р.Ф. Лагуш, Б.М. Міщук. – Івано-Франківськ: “Нова
Зоря”, 2013. – 771 с.
8. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / Г.В. Осовська, О.А.
Осовський. – К.: “Кондор”, 2007. – 676 с.
9. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник / О.Є.
Кузьмин, О.Г. Мельник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”,
(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-
Захід”, 2002. – 228 с.
10. Мацьків Р.Т. Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового
комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та
управління підприємствами (нафтова та газова промисловість)”/ Мацьків Романа Тарасівна; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.
11. Шегда А.В. Менеджмент: навчальний посібник / А. В. Шегда. – К.: В-во «Знання», КОО,
2002. – 583 с.
12. Дорошенко В.М. Основні напрями вдосконалення систем розробки родовищ та потенціал
нарощування видобутку нафти в Україні / В.М. Дорошенко, Ю.О. Зарубін, В.П. Гришаненко, В.Й.
Прокопів, О.А. Швидкий // Нафтогазова галузь України. – 2013. – №2. – С. 27-30.
13. Sandrea Ivan. Global oil reserves – Recovery factors Leave Vast Target for EOR Technologies /
Sandrea Ivan, Sandrea Rafael // Oil & Gas Journal. – Part 1: November, 05, 2007. – Part 2: November 12,
2007.
14. Ковалко О.М. Стратегія управління нафтогазовим комплексом України в умовах
інституційно-інноваційних перетворень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ.
наук: 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” / О. М. Ковалко. –
Київ, 2002. – 20 с.
15. Деякі питання виконання діючих та нових інвестиційних проектів (програм, договорів),
якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини: постанова КМУ від 7
листопада 2013 р. № 838 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/838-2013-%D0%BF
16. Швидкий Е.А. Контролінг – технологія ефективного управління складними ієрархічними
господарськими системами (аналіз досвіду використання в Україні) / Е.А. Швидкий, В.П.
Петренко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 3(25). – С.153-159.
Published
2014-09-08
How to Cite
Витвицький, Я., & Петрунчак, І. (2014). Economic mechanism of management of oil and gas producing enterprise during the exploration of residual reserves of hydrocarbon. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 11-19. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/185

Most read articles by the same author(s)