Quality management in the activities of enterprises of oil and gas sector of Ukraine

  • М. М. Мельницький
Keywords: quality, quality of activity, gas and oil complex, a mining borehole construction.

Abstract

The article is concerned with the study of basic features of quality formation in the process
of gas and oil complex activity in Ukraine and its allotted subjects of management. Basic factors which
influence the quality are identified, types of gas and oil industry activity are considered, the scheme to
transform quality into a competitive factor is introduced. The "UKRNAFTA" activity is investigated in
terms of works and services quality where an important place is occupied by mining boreholes
constructions.

References

1. Фомичев С. К. Управление качеством: учеб. пособие / С. К. Фомичев, А.А. Старостина, –
К. : МАУП, 2002. – 192 с.
2. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001–2009. – К.: Держспоживстандарт
України, 2001. – 34 с. – (Національні стандарти України).
3. Системи управління якістю. Основні положення та словник: ДСТУ ISO 9000–2001. – К.:
Держстандарт України, 2001. – 28 с. – (Національні стандарти України).
4. Офіційний сайт міжнародної організаціяї по стандартизації [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.iso.org/iso/home.html.
5. Проскура В. Ф. Система управління якістю на підприємстві як складник ефективної
його діяльності / В. Ф. Проскура, І. В. Сімонова // Вісник НЛТУ. – 2009. – № 19.6. – С. 98-102.
6. Калашнік І. І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах /
І. І. Калашнік // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 1. С. 52-58.
7. Кравченко М. О., Медуниця О. О. Управління якістю в системі інноваційного розвитку
підприємства / М. О. Кравченко, О. О. Медуниця // Проблеми системного підходу в економіці. –
2009. – № 4. – С. 34-46.
8. Пахаренко О.В. Інтегровані системи управління якістю діяльності підприємств водного
господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”/ О.В.Пахаренко. — Львів,
2010. — 20 с.
9. Віткін Л. Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління / Л. Віткін //
Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – No2.– с.43-49.
10. TQM ХХІ. Проблемы, опыт, перспективы. Выпуск 1. Академия проблем качества
России. АО „ТКБ Интерсифика”, 1997. – 136 с.
11. Швец В.Е. Основные направления совершенствования и структура системы
менеджмента качества на базе новых версий ИСО серии 9000:2000 / В.Е. Швец // Материалы
международного проекта „Созвездие качества „2000”. – К.: Украинская ассоциация качества.
Межотраслевой центр качества „Прирост”, 2000. – 220 с.
12. Лала О.М. Оцінка якості системи управління підприємством: Монографія / О.М. Лала. –
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 165 с.
13. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту:
Монографія / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В.Шуляр. – Л.: Видавництво
Національного універститету «Львівська політехніка», 2005. – 336 с.
14. Кісь С.Я. Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового комплексу:
дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова
промисловість)”: 23.09.2010 / Кісь Святослав Ярославович. – Івано-Франківськ., 2010. - 193с.
15. Василишина Н. Є. Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань: дис....
канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова
промисловість)”: 17.11.09 / Н. Є. Василишина. - Івано-Франківськ, 2009. - 247 с.
16. Боднар Г. Ф. Управління державно-приватними партнерствами на засадах гармонізації
інтересів сторін: дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами
(нафтова і газова промисловість)”: 10.12.10 / Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ, 2010. - 205 с.
17. Тимошенко Д. В. Мотиваційний механізм управління інтелектуальною працею
персоналу нафтогазових підприємств та організацій: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04
„Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)”: 16.11.11 /
Тимошенко Дмитро Віталійович. – Івано-Франківськ, 2011. – 242 с.
18. Мацьків Р. Т. Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового
комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами
(нафтова і газова промисловість)”: 14.12.11 / Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ, 2011. - 196 с.
19. Побігун С. А. Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими
підприємствами: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Побігун Сергій Андрійович; Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013. - 21 с.
20. Швидкий Е. А. Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами : дис. ...
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)" : 21.02.13 / Е. А. Швидкий. - Івано-Франківськ, 2012. - 194 с. - 159-194.
21. Кісь С. Я. Управління діяльності підприємств нафтогазового комплексу на засадах
інтелектуалізації та інтелектокористування / С.Я. Кісь, В.П. Петренко, Е.А. Швидкий. – Львів: ЛА
„Піраміда”, 2013. – 287 с.
22. Короп І.В., Люта Н.В., Петренко В.П. Про основні шляхи вирішення проблеми
ефективного використання інтелектуальних ресурсів нафтогазової галузі України // Матеріали V
Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної
власності в Україні” (27-28 квітня 2005 року, м. Київ). – К.: Ін-т інтелектуальної власності і права.
– 2005. - С. 95-99.
23. Тутова О. Постановка задачі раціоналізації транспортно-економічних зв’язків у
нафтогазовому комплексі України // Регіональна економіка. - 2002. - №2. – С. 115 – 123.
24. Іванух Р. Стратегічні проблеми розвитку нафтогазового комплексу України //
Регіональна економіка. - 2000. - №2. – С. 16 – 25.
25. Офіційний сайт НАК „Нафтогаз України”. Режим лоступу: http://www.naftogaz.com
26. Кісь С.Я. Щодо стратегічної доцільності та умов трансформування НАК „Нафтогаз
України” в сучасну інтелектуальну компанію [Текст] / С.Я. Кісь, В.П. Петренко // Економіка:
проблеми теорії та практики: збірник наукових праць (Дніпропетровський національний
університет). –Дніпропетровськ, 2008. – випуск 240. – С. 1298 - 1309.
27. Офіційний сайт НАК „Нафтогаз України”. Режим доступу: http://www.naftogaz.com
28. Закон України про нафту і газ [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2665-14.
29. Правила розробки родовищ нафти і газу [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0044400-84/page.
30. Офіційний сайт ПАТ „Укрнафта”. Про компанію. Режим доступу:
http://www.ukrnafta.com/ua/about/profile.
31. Офіційний сайт ПАТ „Укрнафта”. Місія та цінності. Режим доступу:
http://www.ukrnafta.com/ua/about/mission.
32. Oil News: «Укрнафта»: капитализация компании составляет $4,1 млрд. Режим доступу:
http://oilnews.com.ua/news/article9408.html
33. Укрнафта: Річний звіт за 2010 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.ukrnafta.com/upload/ukrnafta/content/26/Ukrnafta-AnnualReport 2010.pdf
34. Корреспондент. biz. Акционеры Укрнафты назвали рыночную капитализацию компании
Режим доступу: http://korrespondent.net/business/rynki/companies/1198806.
Published
2014-09-28
How to Cite
Мельницький, М. (2014). Quality management in the activities of enterprises of oil and gas sector of Ukraine. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 27-33. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/187