The analysis of factors and organizational and economic instruments of support of innovation development of gas transportation enterprises

  • Н. М. Лінчевська
  • О. Г. Дзьоба
Keywords: innovation development, gas transportation companies, micro level, organizational and economic tools, priorities.

Abstract

Methodological approaches to systematize the factors that influence on the innovative
development of gas transportation companies were offered, the list of organizational and economic tools
of innovative development based on the process approach was formed and effectiveness of its using in
existing companies was investigated. Perspectives were outlined and priorities of using of modern support
tools of innovative development conditions of increasingly unstable environmental factors were
identified.

References

1. Шипуліна Ю. С. Організаційно-економічні передумови формування інноваційно-
сприятливого середовища на підприємстві / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій.
– 2013. – №3. – С. 100 – 113.
2. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку [Текст] / О. І.
Амоша та ін.; наук. ред. О. І. Амоша; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк,
2002. – 108 с.
3. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: монографія / В.М. Геєць, В. П.
Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.
4. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств:
монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.
5. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи [Текст]:
навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.
6. Калитич, Г. І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення
[Текст]: з дод. CD-Rom / Г. І. Калитич, К. М. Коржавін. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с.
7. Лапко О.О. Інноваційний розвиток вітчизняної нафтогазовидобувної галузі як фактор
забезпечення її конкурентоспроможності на технологічних засадах / О. О. Лапко, Г. В. Крамарєв //
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. - № 656 (Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – С. 406 – 409.
8. Меркулов М. М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями / М. М.
Меркулов. – Одеса : Фенікс, 2008. – 344 с.
9. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політики/ За ред..
Л. І. Федулової. – К.: “Основа”, 2005. – 552 с.
10. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке [Текст]: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. — М.:
Изд-ий дом «Вильямс», 2000. — 272 с.
11. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент [Текст]: справочное пособие / П. Н. Завлин и
др.; под ред. П. Н. Завлина и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр исследований и статистики
науки, 1998. – 567 с.
12. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента [Текст]: учебник / Г. Д. Ковалев. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.
13. Санто Б. Инновации как средство экономического развития [Текст] / Б. Санто. – М.:
Прогресс, 1991. – 255 с.
14. Шеко П. Инновационный хозяйственный механизм/ П. Шеко // Проблемы теории и
практики управления. – 1999. – № 2. – С. 71 – 78.
15. Шумпетер, Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу,
кредиту, відсотка та економічного циклу [Текст] / Й. А. Шумпетер; пер. з англ. В. Старка. – К.:
Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
16. Дзьоба О.Г. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи
газозабезпечення / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. №3 (20), 2013. – С.216-220.
17. Єгоров І. Проблеми “творчої руйнації” та розвитку економіки у незалежній Україні /І.
Єгоров, Н. Лінчевська// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. –
2013. - № 4 (145). – С. 8 – 10.
18. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/signal/ kr06145a.doc.
19. Концепція розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної системи України на
2009 – 2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/
link1/KR091417.html.
20. Дзьоба О. Г. Методологічні підходи до класифікації ризиків у магістральному
трубопровідному транспорті газу / О. Г. Дзьоба, Т. В. Семе-нютіна // Інноваційна економіка.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 1 (20). – С. 149 – 155.
21. Дзьоба О. Г. Система цілей та пріоритетів у сфері державного управління
газозабезпеченням України / О.Г. Дзьоба // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. – 2012. – № 1 (27). – С. 43 – 49.
Published
2014-09-08
How to Cite
Лінчевська, Н., & Дзьоба, О. (2014). The analysis of factors and organizational and economic instruments of support of innovation development of gas transportation enterprises. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 47-55. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/190

Most read articles by the same author(s)