Components of the environment of functioning and development of the national gas transportation enterprises

  • І. Б. Запухляк
Keywords: environment, environmental components, factors, gas transmission companies, development.

Abstract

In the article the components of the enterprise, based on which a composition by factors
that reflect these components in terms of their impact on the functioning and development of the domestic
gas transmission companies, and discovered the nature of their interaction.

References

1. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма / Осипов Ю. М. — М. : Изд.
МГУ, 1994. — 368 с.
2. Економічна енциклопедія у трьох томах / [Редкол.: С. В. Мочерний (відпов.ред.) та ін.] – К.
: Видавничий центр „Академія”, 2001. — Т2. —848 с.
3. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: короткий курс лекцій / Оберемчук В. Ф. — К. :
МАУП, 2000. — 128 с.
4. Блонська В. І. Економіка підприємства: теорія і практикум / В. І. Блонська, Т. Г. Васильків,
С. С. Гриневич, (за ред. доц. Міщенко Н. Г., доц. Ященко О. І.): Навч. посібник: - Львів: «Магнолія
2006», 2008. – 688 с.
5. Економічна діагностика: конспект лекцій / укладач : І. Б. Дегтярьова. – Суми : Сумський
державний університет, 2012. – 112 с.
6. Родіонов О. В. Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на
конкурентоспроможність і репутацію підприємства / Теорія та практика державного управління. -
В. 3(34). – С. 1-5.
7. Довбня С. Б. Стратегія підприємства. Частина 1: Навч. Посібник / С.Б. Довбня, А.О.
Найдовська, М.М. Хитько. – Дніпропетровськ: НМетаАУ, 2011. – 71 с.
8. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства / Бачевський Б. Є. Заблодська І. В.
Решетняк О. О. / [Електронний ресурс] / Режим доступу: іhttp://pidruchniki.ws/13590421/ekonomika/
spisok_vikoristanih_ dzherel_potentsial_i_rozvitok_pidpriyemstva.
9. Чепінога В. Г. Економічна теорія: підручник / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1640022139877/politekonomiya/ globalizatsiya_ekonomiki.
10. Конопляник А. Глобализация энергетических рынков: эффективность, либерализация,
единые «правила игры», международное право: материалы конференции «ЭКСПО 2010, Ресурсы,
технологии, идеи – путь к единому миру», Москва, 05.11.2001. – [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/302/302.htm.
11. Петруня В. Ю. Маркетингове середовище підприємств:глобалізацій ний вплив, виклики
національному та регіональному регулюванню / В. Ю. Петруня / Региональная экономика. – 2013.
– №3. – С. 39-45.
12. Горлачук В. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / В. В. Горлачук, І. Г.
Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.
13. Дзьоба О. Г. Управління трансформаціями та розвитком системи газозабезпечення:
монографія / О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 352 с.
14. Запухляк І. Б. Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств:
монографія / Запухляк І. Б., Дзьоба О. Г., за ред. Шегди А. В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.
– 208 с.
15. Дубодєлова А. В. Особливості впливу макрофакторів бізнес-середовища на забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних виробників лікарських засобів / А. В. Дубодєлова, Х. Ю.
Малкуш / Управління й економіка фармації. – 2011. – №4 (18). – С. 38-41.
16. Крижанівський Є.І. Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову
енергетику України / Є.І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба /Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – №
1(31). – С. 142-149.
Published
2014-09-27
How to Cite
Запухляк, І. (2014). Components of the environment of functioning and development of the national gas transportation enterprises. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 55-61. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/191

Most read articles by the same author(s)