Program and target approach in the management system of scientific and technological development: features, tendencies and perspectives

  • Б. В. Гречаник
  • А. І. Козак
Keywords: 1

Abstract

Practical experience of implementing methods of program targeted management of
scientific and technical activities is analyzed. The basic problems of programming scientific and
technological development in the national economy are pointed out. Certain recommendations for
enhancing and extending the use of program-target management of scientific and technological
development in Ukraine are offered.

References

1. Слава С. Розвиток економічно-проблемних територій: міжнародний досвід. / С. Слава,
Д. Амборські, П. Сегварі, М. Дацишин. — К.: Вид-во “К.І.С.”, 2007 — 144 с.
2. Борисевич В.І. Прогнозування і планування економіки: навч. посіб. / В.І. Борисевич,
Г.А. Кандаурова. — Мн. : ИП “Экоперспектива”, 2000. — 347 с.
3. Велетейчик Т.М. Досвід використання програмно-цільових методів у науково-технічній
сфері // Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації
результатів НДДКР: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — К.: Фенікс, 2010.
— С. 275–277.
4. Тульчинська С.О. Програмно-цільовий метод державного регулювання науково-технічної
та інноваційної діяльності // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/16.pdf
5. Ніжнянскі В. Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та
Східної Європи в контексті вступу до ЄС. / В. Ніжнянскі, Т. Потканскі, П. Сегварі П. — К.: Вид-во
“К.І.С.”, 2007 — 164 с.
6. Любовный В.Я. Целевые программы развития регионов: Рекомендации по
совершенствованию разработки, финансирования и реализации // В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев,
А.Б. Воякина и др.; Отв. ред.: В.Я.Любовный и др.; Моск. обществ. науч. фонд, Ин-т макроэкон.
исслед. (ГУ ИМЭИ при Минэкономики России). — М., 2005. — 179 с.
7. Винницький Б. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку.
/ Б. Винницький, М. Лендьел, Ю. Ратейчак, І. Санжаровський.— К.: Вид-во “К.І.С.”, 2007 — 80 с.
8. Винницький Б. Моніторинг та оцінювання стратегій програм регіонального розвитку в
Україні./ Б. Винницький, М. Лендьел, Ю. Ратейчак. — К.: Вид-во “К.І.С.”, 2007 — 120 с.
9. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
Published
2014-10-26
How to Cite
Гречаник, Б., & Козак, А. (2014). Program and target approach in the management system of scientific and technological development: features, tendencies and perspectives. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 73-79. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/194

Most read articles by the same author(s)