Economic potential of enterprise in conditions of knowledge economy

  • Г. Р. Кісь
Keywords: economic potential, intellectual potential, economy of knowledge.

Abstract

In the present article basic approaches to interpret the category of "economic potential" are
considered. The author’s approach to identify the target concept, which is based on the necessity to
consider intelligence as the main factor of industrial management development in conditions of cognitive
economy is demonstrated. It is stated that intellectual potential is not only a part of enterprise economic
potential but is also an inseparable component of all its types. An updated structure of economic potential
is suggested, taking into account working elements of intellectual potential performance.

References

1. Господарський кодекс України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : – Атіка, 2003. –
208 с.
2. Поплавська Ж. Інтелектуальний капітал економіки знань /Ж.Поплавська, В.Поплавський //
Вісник НАН України. -2007. -№2. С.52-62.
3. Коваль Л. В. Економічний потенціал підприємства: сутність та структура / Л. В. Коваль //
Логістика : [збіник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. - Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2010. - С. 59-65. - (Вісник / Національний університет
"Львівська політехніка" ; № 690).
4. Ареф'єва О.В., Харчук Т.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства //
Актуальні проблеми економіки.– 2008.– №7. – С– С. 71–76.
5. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна,
О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М Ращупкіна; навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури,
2006. – 362 с.
6. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр. /
Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. –
272 с.
7. Маслак О.І., Квятковська Л.А. Система показників оцінки інноваційного потенціалу
промислового підприємства // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання.– 2010.–
№9 // www.economy.nayka.com.ua.
8. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятий промышленности: формирование,
оценка, управление [Текст]: дис. … д-ра екон. наук : 08.07.01 / Лапин Евгений Васильевич. –
Сумы, 2006. – 432 с.
9. Лисий І.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю потенціалу вітчизняних
підприємств у сучасних умовах / І.В. Лисий // Економічні та соціально-психологічні проблеми
організації управління: європейський досвід: Науковий збірник „Формування ринкової економіки
в Україні (Спецвипуск 17) / За ред. професора С.М. Панчишина. – Львів: Інтереко, 2008. – С. 206-
211.
10. Макарова Г. С. Оцінка економічного потенціалу підприємств будівельної галузі України /
Г. С. Макарова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 31. – С. 159–164.
11. Мізюк Б.М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства: моногр.
/ Б.М. Мізюк. – Львів: Коопосвіта, 2000. – 418 с.
12. Савченко В.Ф. Потенціал національної економіки України: моногр. / В.Ф. Савченко //
Міністерство освіти і науки України, Чернігівський державний інститут економіки і управління. –
Чернігів: ЧДІЕіУ, 2009. – 273 с.
13.Скоробогата Л.В. Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності
підприємств [Текст]: дис. … к.е.н.: 08.06.04 / Скоробогата Лариса Вікторівна; “Державна академія
статистики, обліку та аудиту Держкомстату України”. – Київ, 2005. – 220 с.
14. Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография / И. П.
Отенко. – Харьков : ХНЭУ, 2006. – 256 с
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. –
К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.
16. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф. // науч. ред. и авт.
предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
17. Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безручко О.О. Особливості формування економічного
потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О.
Безручко // Актуальні проблеми економіки. –2012. – №9(135) – С. 36-46.
18. Григораш О.В. Управління економічним потенціалом торговельних підприємств: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: cпец. 08.00.04 / О.В. Григораш. – Донецьк, 2006. –20с.
19. Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал в системі факторів формування
економіки знань / А.М. Колот //Економічна теорія. – 2007. №2. – С. 3-13.
20. Григораш О.В. Визначення сутності категорії „економічний потенціал підприємства” на
основі інтегрованого підходу/ О.В. Григораш // Збірник наукових праць „Торгівля і ринок
України”. – 2013. Випуск 6 – С. 43-50.
21. Задорожный Г.В., Бервенко О.В. Неоэкономика как интелектономика / Экономическая
теорія ХХІ века -5: Неоэкономика // Под ред. Ю.М.Осипова, В.Г.Белолипецкого, Е.С.Зотовой. –
М., 2001.
22. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Б. Гейтс. — М., 2001. — С. 246—271.
23. Семикіна М.В. Інтелектуальний потенціал: проблеми реалізації / М.В. Семикіна //
Економіка і управління. – 2013. №6 – С. 8-14.
24. Яременко М.О. Теоретичні підходи щодо визначення сутності терміна «Потенціал
підприємства» [Електронний ресурс] / М.О. Яременко // Наукова періодика України / Нац. б-ка
України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. – Режим доступу:
25. Капітан І. Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління
його розвитком / І. Б Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №12. – С. 130–137.
26.Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти
інноваційного управління /В.П. Петренко. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2009. –
196 с.
27.Семикіна М.В. Інтелектуальний потенціал та його роль в національній економіці /М.В.
Семикіна, В.І. Гунько // Економіка і управління. – 2011. №1 – С. 50-56.
Published
2014-09-27
How to Cite
Кісь, Г. (2014). Economic potential of enterprise in conditions of knowledge economy. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 90-96. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/197

Most read articles by the same author(s)