Comparative analysis of practices of development and scientific researches of tourism activities

  • В. П. Петренко
  • С. Я. Кісь
  • Д. Є. Ільницький
Keywords: tourism, touristic potential, touristic product, intellectual potential.

Abstract

The article presents the results of tourist industry development in Ukraine within 2000-
2013, which prove the necessity to convey both practical and theoretical researches, aiming to enhance
the impact of tourism on the country’s economy. The results of the theoretical investigations analysis in
the sphere of tourism theory, recreation and tourism potential in Ukraine, economy and management of
tourism helps formulate the proper interpretation of the definition "tourism", link categories "recreational
potential" and "intellectual potential" as well as identify the concept "mediated economic befit of
tourism".

References

1. Пахля А. "Розвиток сфери туризму визнаний державою одним із пріоритетних напрямків
діяльності" [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://debaty.org/ua/article/tourism_deb/tourism_mnenie/403.html.
2. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія /
М. Борущак. – Львів : ІРД НАН України, 2011. – 288 с.
3. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія /
Т. І. Ткаченко – К. : КНЕУ., 2012. – 537 с.
4. Худо В. Інвестиційні можливості туристичної сфери України / В. Худо //Вісник ЛНУ ім.
І.Франка. – 2010. – № 24. – С. 531–538.
5. Шульгіна Л. М. Тенденції розвитку туристичного ринку України /Л. М. Шульгіна // Зб.
наук. праць «Проблеми системного підходу в економіці». – Вип. 7. – К. : НАУ. – 2012. – С. 65–68.
6. Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв'язки, відносини і проблеми / О.Шаптала // Вісник
Української Академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 3. - С. 395-
399.
7. Larry Dwyer. International Handbook on the Economics of Tourism. - Publisher: Edward Elgar
Publishing. - 2010. - 495 p.
8. William F. Theobald. Global Tourism. Third Edition. /F.William// - Publisher: Butterworth-
Heinemann. – 2010 - 588 p.
9. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території:
монографія / О. В. Музиченко-Козловська – Львів: Новий Світ – 2000, 2012. - 176 с.
10.Travel & Tourism 2011 / World Travel & Tourism Council /London /2011 -44с.
11. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism Organization)
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.world-tourism.org.
12.The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 World Economic Forum / Geneva / 501 с.
13.The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 World Economic Forum/ Geneva. 2014. –
517 с.
14.Сажнева Н. М., Арсенко І. А. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку
туризму в Україні/ Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко // Український географічний журнал. – 2012.–
№1.– C.40-43.
15.Трохимець О.І. Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної
економіки / О.І. Трохимець // науково-виробничий журнал „Держава та регіони” – 2012.– №3.–
C.62-67.
16.Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
17.Підоричева І.Ю. Сучасні передумови створення системи взаємодії науки, освіти і
промислового комплексу/ І.Ю.Підоричева // Економіка промисловості. – 2009. – No3(46). – С. 119–
124.
18.Розвиток туристичного бізнесу регіону: Монографія / За ред. доктора економічних наук,
професораШколи І.М. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.
19.Квартальнов В.А. Биосфера и туризм: Глобальное взаимодействие и экология, география
научных исследований территорий туристического назначения, культура мира системы трудовых
миграций, педагогика, социология и стратегия управления. В 5 т. – Т.1 Теория и практика
туристских исследований. – М.: Наука, 2002. – 271 с.
20.Добреньков В. И. Социология: Учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко // – М.:
ИНФРА-М, 2001. - 624 с.
21.Hunziker, wGrundriss der Algemeinen Fremdenverkehr /W. Hunziker, K.Krapf. – Zurich, 1942.
22. Jafari J. Encyclopedia of Tourism. — 2-nd edition / J. Jafari. — NY. : Taylor & Francis Group,
2003. — 683 p.
23.Статистична комісія ООН (UNSD) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://
unstats.un.org/unsd/default.htm.
24.Офіційний сайт ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.unesco.org/new/ru.
25. Гаагская декларация Межпарламентской конференции по туризму [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_904.
26.Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія – Київ: Академія, 2013. -
368 с.
27.Пазенок В. С. Філософія туризму / В. С. Пазенок // Філософія і культурологія туризму
(відп. Ред. Пазенок B.C.) - К.: КІТЕП, 2001,- С.24-43 (138 с.).
28.Попович М. В. Туризм як феномен культури / М. В. Попович // Всеукраїнський круглий
стіл "Філософія туризму" - К., 2002.
29.Грішнова О.А. Туризм і рекреація як чинники людського розвитку / О.А. Грішнова //
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції "Інформаційні технології в управлінні
туристичною та курортно-рекреаційною економікою". - 15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ. –
Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006. – C. 39-40.
30.Петренко В.П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних
системах. Наукова монографія. / В.П. Петренко; Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006, – 351 с.
31.Дубинський А.Г. Інтелект: определение понятия (тезисы). Днепропетровский
государственный университет [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 13.05.2002.
alexd2000@hotmail.com, http:www.dubinsky.nm.ru
32.Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України :
автореф. дис. … д-ра геогр. наук : 11.00.02 / О. О. Бейдик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.,
2004. – 36 с.
33.Проблеми географії та менеджменту туризму : монографія / В. Г. Явкін, В. П. Руденко, О.
Д. Король та ін. − Чернівці : Рута, 2006. − 260 с.
34.Яковенко І. М. Теоретико-методологічні основи рекреаційного природокористування
(суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / І. М. Яковенко ;
НАН України ; Ін-т географії. – К., 2004. – 31 с.
35.Мокляк А. В. Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (у контексті
українсько-польських туристичних зв’язків) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / А. В.
Мокляк / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 17 с.
36.Пандяк І. Г. Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в
Україні / І. Г. Пандяк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Географія. – 2007. – Вип. 34. – С. 183–188.
37.Поколодна М. М. Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика
та раціональне використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / М. М. Поколодна ;
Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф., 2003. – 20 с.
38.Михайліченко Г. І. Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток /
Г. І. Михайліченко // Проблеми економіки. - 2013. - №1. - С.115-123.
39.Вовканич С. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення. Український
культурологічний центр. 20.07.2002 11:03. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http//itelekt.org.ua/index.php?lang=u&material_id=14987 24.03.2003.
40.Бойко М.Г. Особливості утворення ренти в туризмі / М.Г. Бойко // Ефективна економіка. -
2013. - №11.
Published
2014-09-20
How to Cite
Петренко, В., Кісь, С., & Ільницький, Д. (2014). Comparative analysis of practices of development and scientific researches of tourism activities. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 109-116. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/200

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>