Method of level assessment of human capital of enterprise

  • О. Ю. Мацькевич
Keywords: estimation of human capital, activity of human capital, levels of activity of human capital, quality of human capital, management subject, management object, diffusion of human capital.

Abstract

The method of estimation of level of human capital of enterprise is offered in the article.
The diagram of «activity» of human capital is presented. With the purpose of effective management this
resource the active, neutral and passive level of activity of human capital is selected. The system of
indexes which allow to estimate the degree of display of human capital is determined. The matrix of
results of cooperation of active and passive human capital of typical administrative pair is developed.

References

1. Міхньова С.Г. Інтелектуалізація економіки: інноваційне виробництво та людський капітал
/ С.Г. Міхньова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.harmony.com.ua/text/2216.html
2. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка,
эффективность использования / А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова. – Санкт-
Петербургский гос. ун-т экономики и финансов: СПб.: Наука, 1999. – 309 с.
3. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала / С.А. Дятлов. – СПб.: Изд-во
СПбУЭФ, 1994. – 160 с.
4. Критский М.М. Человеческий капитал / М.М. Критский. – Л.: Издательство НГУ, 1991. –
120 с.
5. Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-
економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія / В.П. Антонюк. – Донецьк: ІЕП, 2007. –
347 с.
6. Назарова Г.В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств/
Г.В. Назарова, Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова. – Х.: ХНЕУ, 2006. – 238 с.
7. Кудлай А.В. Управління людським капіталом підприємства: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09.01 / Харківський держ. економічний ун-т. / А.В.
Кудлай. – Х., 2004. – 20 с.
8. Кошулько О.П. Управління людським капіталом на підприємствах харчової
промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / О.П.
Кошулько. – Національний ун-т харчових технологій. – К., 2008. – 20 с.
9. Компанієць В.В. Система якості управління (менеджменту) на залізничному транспорті:
концептуальні підходи та методика оцінки «людської складової» // Залізничний транспорт
України. – 2009. – №3. – С. 42–47.
10. Іноземцев В.Л. Теорія постіндустріального суспільства як методологічна парадигма
російського суспільствознавства / В.Л. Іноземцев // Питання філософії. – 1997. - № 10. – С. 34.
11. Амосов О., Дєгтяр А. Формування людського капіталу в умовах інноваційної економіки:
методологічний аспект // Публічне управління: терія та практика: збірник наукових праць
Асоціації докторів наук з державного управління. [Електронний ресурс] – Х.: Вид-во
"ДокНаукДержУпр", 2011. – № 3(7) – С. 164-172.
12. Каменська О. Модель управління людським капіталом промислового підприємства (на
прикладі Новокраматорського машинобудівного заводу) / О. Каменська // Схід. – 2011. – № 3
(110). – С. 31–35.
13. Наумова О.О. Вдосконалення мотивації інноваційної діяльності персоналу / О.О. Наумова
// Вісник НТУ «ХПІ». – 2010. – Вип. 7. – С. 149–158.
14. Петренко В.П., Мацькевич О.Ю. Класифікація людського капіталу підприємства як
передумова його продуктивного використання / В.П. Петренко, О.Ю. Мацькевич // Науковий
вісник Херсонського державного університету. – Херсон. – №5. – 2014. – С. 234–238.
15. Економічна енциклопедія: [в 3-х т.]. Т.1 / За ред С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2000. – 864 с.
16. Краткий экономический словарь / Под ред. А.М. Арзиляна. – М.: Институт новой
экономики, 2001. – 1088 с.
17. Современный экономический словарь: [4-е изд., перераб. и доп.] / Сост. Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 386 с.
18. Каган М.С. Человеческая деятельность / М.С. Каган. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.
19. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во
Академии педагогических наук, 1960. – 500 с.
20. Пашков А.С. Трудовой коллектив как объект и субъект управления / А.С. Пашков. – Л.:
Изд-во ЛГУ, 1980. – 119 с.
21. Джидарьян И.А. Категория активности и ее место в системе психологического знания.
Категории материалистической диалектики и психологии // И.А. Джидарьян. – М.: Наука. – 1988.
– 322 с.
22. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности / В.А. Петровский. – М.: ТОО
«Горбунок», 1992. – 224 с.
23. Федулова І.В. Дослідження інноваційної активності промислового підприємства / І.В.
Федулова // Технічні та прикладні питання економіки. – 2010. – Вип. 26. – С. 121–127.
24. Ушенко Н.В. Розвиток людського капіталу інноваційно-орієнтованого підприємства / Н.В.
Ушенко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 1 (13). – С. 45–53.
25. Войтко С.В. Критерії оцінки інноваційного рівня промислового підприємства / С.В.
Войтко, О.А. Козлова // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2008. – № 1-2. – С.
130–138.
26. Цимбаленко Н.В. Формування моделі управління людським капіталом підприємства
[Текст] / Н. В. Цимбаленко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010.
– №24(684). – С. 301-305.
27. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической
теории: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 335 с.
28. Петренко В.П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних
системах // Наукова монографія. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 352 с.
29. Сутність стратегічного бачення в управлінні підприємством. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gufer.net/srategy/989-sutnst-strategchnogo-bachennya-v-upravlnnpdpriyemstvom.
html
30. Морита Акио. Сделано в Японии. История фирмы «Сони» [Текст] / Пер. с англ. – М.:
Прогресс, 1993. – 413 с.
Published
2014-10-14
How to Cite
Мацькевич, О. (2014). Method of level assessment of human capital of enterprise. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(9), 125-133. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/202