ABOUT THE DEFINITION OF OPPORTUNITIES AND CONDITIONS FOR IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF THE STATE UKRAINE

  • V. P. Petrenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas76019, Ivano-Frankivsk, st. Carpathian, 15
  • I. M. Danyluk-Chernykh Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas76019, Ivano-Frankivsk, st. Carpathian, 15
Keywords: Pareto-optimal interaction, pareto-equilibrium, syntellect, synarch, synarchsyntellect- synergetic management model.

Abstract

The purpose of this article is to seek and identify the conditions for the harmonization of the interests of financial market participants, in particular, the regulator – the National Bank of Ukraine, the banking system and consumers of financial services. The article contains interpretation of the financial system as a classical self-regulated link covered by some
feedback. The authors of concluded that the innovative potential of financial management should
be sought in improving financial management components of the integral intelligence of human
resources system. The basics of forming Pareto-optimal interaction of financial market
participants are considered. The synarch-syntellect-synergetic model of the behavior of the
management and human resources is presented can become the most effective solution because
of the appeal to the system's "shared mind" in order to obtain the desired result.

 

References

Петренко В. П., Пасічник О. В. Регіональні та муніципальні пріоритети в питаннях інвестицій // Регіональна економіка –1998. –No1. –С. 152-157.

Олійник С. На скільки вистачить українцям валюти під матрацом/[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://expres.ua/main/2016/01/15/168982-skilky-vystachyt-ukrayincyam-valyuty-pid-matracom

Віннічук Ю., Головньов С. Володимир Власюк: «На руках у населення -$50-55 мільярдів. Ця цифра не вкладається в головах європейців чи американців» / *[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://biz.censor.net.ua/resonance/3019966/volodimir_vlasyuk_na_rukah_u_naselennya_5055_mlyardv_tsya_tsifra_ne_vkladatsya_v_golovah_vropeyitsv

Науковий вісник ІФНТУНГ.Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості50ISSN2409–0948. 2018. No 2(18)

Борут О. Економіст назвав загальну суму готівки на руках у населення України / О. Борут // [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://uapress.info/uk/news/show/157064

Лойко В. В. Банківська система україни: стан та перспективи розвитку / В. В. Лойко, В.В.Павленко // [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/67.pdf

Далгич К. В. Напрями вдосконалення банківської системи України / К. В. Далгич // [Електронний ресурс]. –Режим доступу : https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1504/15dkvbsu.pdf

Вдосконалення банківської діяльності в контексті особливостей функціонування банківських систем європейських країн / [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/255/1/48.pdf

Другов О. О. Основні напрямки реформування банківської системи України / О. О. Другов // [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54355/5/Druhov_banking_system.pdf

Гуревич М. М. Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів / М. М. Гуревич, І. О. Колмикова // Вісник економіки транспорту і промисловості. –2011. –No 33. –С. 82–85.

R. Edward Freeman, “Managing for Stakeholders”. In Ethical Theory and Business 8thEdition, edited by Tom L. Beauchamp, Norman E. Bowie and Denis G. Arnold (New Jersey: Pearson, 2009), 56.

Петренко В. П. До визначення шляхів оптимізації стосунків держави, виробників і споживачів з використанням закономірностей парето-ефективного ринку // Науковий вісник ІФНТУНГ. –2002 р. -No4. –С. 71-76.

Варцаба В. І. Інтелектуалізація фінансової системи України: необхідність, доцільність і можливості / Варцаба В. І. // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України: мат. І Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 квітня 2015 р., м. Ужгород). –Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. –С. 36 –40.

Richard H. Thaler: Integrating Economics with Psychology. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. –The Royal Swedish Academy of Sciences, 2017. –37 p.

Нікіфоров П. О. Економічна людина та біхевіористична концепція теоретичних досліджень у фінансовій науці / П. О. Нікіфоров, С. Г. Кузьмук // Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –Чернівці, 2016. –С.

Weber M., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism/ Max Weber. –W. W. Norton & Company; Highlighted, Notations edition, 2008. –312 p.

Енциклопедія кібернетикив2т. / Заред.В.М.Глушкова.Т. 2-й. —Київ: Головна редакціяУкраїнської радянської енциклопедії, 1973. –623 с.

Фадєєва І. Г. Управління фінансами і фінансовий менеджмент в соціально-економічних системах: традиція, специфіка, інноваційні підходи менеджменту / І. Г. Фадєєва, В. П. Петренко // «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України». Зб. матер. І-ї Міжнародної наук.-практ. rонф. (23-25 квітня 2015 р., м. Ужгород). –Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. –С. 188-193.

Global Financial Integrity (April 2017) [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/05/GFI-IFF-Report-2017_final.pdf

Станьковська І. М. Системне управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інтелектуалізації [Текст] / І. М. Станьковська //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.—2013.—No 776.—С. 67-73.

Кісь, С. Я. Наукові основи інтелектуалізації діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯISSN2409–0948. 2018. No 2(18)51підприємствами (за видами економічної діяльності)" / С. Я. Кісь ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. -Івано-Франківськ, 2016. -40 с.

Petrenko V. Intellectualization Management of Intellectual Resources -Urgent Need of Modern Society / V. Petrenko // World Scientific News. –2016. –#57. –P. 674-679.

Петренко В. П. Теоретична реінтерпретація сутності і дії зворотних зв’язків як основи інтеграційних процесів в управлінні соціально-економічними системами / В. П. Петренко, Д. І. Дзвінчук, О. В. Немчук // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: монографія / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. –Х.: «Цифрова друкарня No1», 2012. –С. 209-220.

Дзвінчук Д. І. Шодо теоретичного аналізу і уточнення поняття «управлінська пара» як основи розвитку та удосконалення публічного управління / Д. І. Дзвінчук, О. В. Лютий, В. П. Петренко // Зб. наук. праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». –2016. –Вип. 67. –С. 191-202.

Данилюк-Черних І. М., Петренко В. П. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики і синергізму / Регіональна економіка. -No1. –2011. –С. 148 –155.

Варцаба В. І. Синтелектика і синергізм –засадничі феномени управління гармонізацією взаємодії контрагентів ринку / В. І. Варцаба, В. П. Петренко // Ukraine –EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection –Chernihiv : CNUT, 2015. –286 p.

Варцаба В. І. Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів «сінтелектика –синергія –синархія» // Бізнес Інформ. –2015. –No9. –C. 97–105.

Варцаба В. І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем / В. І. Варцаба // Проблеми економіки. –2015. –No2. –С. 247-252.

Kanter R. M. When Giants Learn to Dance: Mastering the Challenge of Strategy, Management, and Careers in the 1990s / R. M. Kanter. –New York : Simon & Schuster Building, 1989. –415 р.

Мартякова О. В. Розвиток взаємодії держави, бізнесу й суспільства / О. В. Мартякова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. –2011. –Т. 2. –С. 458–464.

Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера / С. Р. Кови // Інноваційний бізнес-інкубатор УДПУ ім. П. Тичини [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://business.udpu.org.ua/wp-content/uploads/covey-7habit.pdf

Published
2018-10-11
How to Cite
Petrenko, V., & Danyluk-Chernykh, I. (2018). ABOUT THE DEFINITION OF OPPORTUNITIES AND CONDITIONS FOR IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF THE STATE UKRAINE. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(18), 43-53. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2(18)-43-53