SMART-SPECIALIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AS AN IMPORTANT DIRECTION OF IMPROVEMENT ITS COMPETITIVENESS AND INNOVATIVE ACTIVITY

  • O. S. Yatsiuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas76019, Ivano-Frankivsk, Carpathian street, 15
Keywords: smart specialization, regional development, innovations, strategy, competitiveness.

Abstract

The research is devoted to the economic essence disclosure of smart specialization in the regional development and the identification of impact directions of such specialization on regional competitiveness and innovation activity.
It is determined that smart specialization concept involves the relationship between science, education and economy, and in the context of regional development we are talking about the triad "business – science – public sphere". In accordance with these relations, the smart specialization goal is the optimal use of individual regions and countries potential through the maximum adaptation of possible development directions of science and education in these
regions or countries to their specific socio-economic conditions.
It has been established that the main advantage of smart specialization at the regional level
is to increase its competitiveness and innovation activity, because availability of innovations in
modern globalized world is a major economic growth factor. It has been determined the
necessity of smart specialization concept implementation in Ukraine in regional policy field,
primarily in the direction of attracting universities, other educational institutions and research
centers to the determination of regions comparative advantages and to the formulation of
strategies for their development based on specialization on such advantages realization.

References

Бжуска Я. Розумна спеціалізація регіону / Я. Бжуска, Я. Пика // Вісник Національного університету Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 362–366. 2. Brzóska J., Pyka J. Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku [w:] J. Pyka(red) Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. TNOiK. – Katowice, 2012. 3. David P., Foray D., Hall B. Smart Specialistaion. The concept. Knowledge Economists Policy Bries 9, October 2007. 4. Косенкова Т. В. Перспективи розвитку smart-спеціалізації у Харківській області / Т. В. Косенкова // Соціальна економіка. – Випуск 53 (1). – 2017. – C. 76-80. 5. Kardas M. Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. „Optimum. Studia Ekoonomiczne”. – 2011. – nr 2, WSE, Białystok. 6. Нова регіональна політика для нової України: Аналітична доповідь (Скорочена версія) / [Жаліло Я. А., Жук В. І., Снігова О. Ю. та ін.]; під заг. ред. Я. А. Жаліла. – К., Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. – 36 с. 7. Tobor G. Smart specialisation a rozwój aglomeracji górnośląskiej [w] J. Pyka (red). Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. – Katowice: TNOiK, 2012. 8. Hall BH., Trajtenberg M. Uncovering general purpose Technologies with patent data, [w:] New frontiers In the economics of innovation and New technology: esseys In honour of Paul A. David, (eds.) C. Antonelli, D. Foray, B.B. Hall, W.E. Steinmueller, 2007.

Foray D. Understanding „Smart Specialistaion”, [w:] The questions of R&D Specialistaion: Perspectives and Policy implications, Institute for Perspective Technological Studies. – Joint Research Centre, Seville, 2009. 10. Яцюк О. С. Процесс глобализации: особенности современного этапа и влияние на экономику Украины / О. С. Яцюк // Труды международной научно-практической конференции “Развитие финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности”, Астана: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2016. – С. 300-304.

Ладиченко К. І. Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації / К. І. Ладиченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 2. – С. 82-88.

Данилейчук Р. Б. Фінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні / Р. Б. Данилейчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – № 1 (17). – 2018. – C. 62-72.

Рудь Н. Т. Роль інноваційних стратегій у підвищенні інноваційного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / Н. Т. Рудь // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_37

Яцюк О. С. Передумови розвитку підприємництва на регіональному рівні / О. С. Яцюк // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ. Т. 1. – С. 150-152.

Яцюк О. С. Стратегічні напрями реорганізації системи управління фінансовим оздоровленням підприємств на рівні області / О. С. Яцюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Стратегії розвитку регіонів: методологія розробки, механізми реалізації: зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2008. – Вип. 2 (70). – С. 251-261.

Для розвитку українських регіонів використовуватимуть інструменти смарт спеціалізації [Електронний ресурс] / Прес-центр ініціативи "Децентралізація". – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/9614

Published
2018-10-18
How to Cite
Yatsiuk, O. (2018). SMART-SPECIALIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AS AN IMPORTANT DIRECTION OF IMPROVEMENT ITS COMPETITIVENESS AND INNOVATIVE ACTIVITY. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(18), 54-60. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2(18)-54-60