Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
 • УВАГА! Для коректного відображення даних про автора англійською та українською мовою (П.І.Б., адреса місця роботи автора, назва статті, анотації, ключові слова) та чіткої подальшої ідентифікації статті у міжнародних базах даних, присвоєння DOI просимо заповнити Довідку про автора
  за посиланням та прикріплювати даний файл у п. 2 "Вивантаження подання"

Author Guidelines

Вимоги до оформлення статей

Згідно з вимогами ВАК України (бюлетені №№ 3, 8, 2008 р.) рукописи статей, що подаються до університетських науково-технічних журналів, повинні бути актуальними, виконані авторами самостійно на високому науково-технічному рівні і відповідати профілю.

Статті у журналі друкуються українською, російською, англійською мовами. Пріоритет надається статтям, підготовленим англійською мовою.

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі), такого змісту:

Я (ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую(засвідчуємо), що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує(гарантують), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.

Автор(и) гарантує (гарантують), що стаття підготовлена спеціально для наукового фахового журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)», ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

Автор(и) надає(надають) право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

 

До друку приймаються наукові статті (рекомендований обсяг 0,35-1 др. арк.), в яких висвітлюються в основному проблеми нафтогазової галузі і в них повинні бути присутні такі необхідні елементи:

 1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями з обов’язковим посиланням в тексті на використану літературу).
 2. Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор. У цій частині статті обов’язковим є посилання (окремою групою) на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською, а в дужках – англійською мовою із зазначенням року видання праці);
 3. Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття.
 4. Формулювання цілей статті (постановка задачі і методів досліджень, що розглядаються).
 5. Висвітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів.
 6. Висновки з даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення) і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.
 7. Список використаних джерел має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

а) Література (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, (виключення – китайська, японська, корейська та арабська мови, для яких джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках) оформлені згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та деяких коректувальних змін, з метою відносного спрощення правил, наведених в ДСТУ для авторів і редакторів (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел згідно бюллетеня ВАК України №9, 2009). Також зручний для використання приклад оформлення списку літератури наведено тут.

б) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. Список літератури англійською мовою та транслітерація), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (seriia «Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti») (Scientific Herald Of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (edition topic: «Economy and management of oil and gas industry»)). Для зручності рекомендуємо використовувати можливості сайту http://ukrlit.org/transliteratsiia для онлайн-транслітерації. Назви джерел (не менше 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не доцільно. Також редколегія рекомендує авторами при підготовці статті та формуванні списку використаних джерел максимально використовувати праці, надруковані в поточному чи попередньому роках, а також у виданнях, включених в наукометричні бази SCOPUS та Web Of Science.

 

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.), подані авторами статті повинні супроводжуватись розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом. Анотація повинна містити 3-5 тис. знаків, об’єднаних у логічні речення.

Перед розширеною англійською анотацією зазначаються ініціали та прізвища авторів, а також науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного автора англійською мовою. Далі вказується назва статті англійською мовою та текст анотації. З тексту анотації мають бути зрозумілими сутність дослідження та його результати.

В анотації англійською мовою мають бути висвітлені такі аспекти:

- мета статті (одним реченням);

- що зроблено автором із зазначенням наукової новизни та практичного значення;

- основні висновки та перспективи подальших досліджень.

При потребі автори можуть замовити в редакції журналу за додаткову оплату переклад анотації на англійську мову, виконання транслітерації списку літератури, додатковий друкований примірник журналу та послуги поштового пересилання.

Зразок розширеної англомовної анотації наведено тут.

 

Відредагована стаття повинна бути надіслана до редакції разом із супровідними матеріалами (розширеною англомовною анотацією та зовнішньою рецензією) електронною поштою (тема листа: Стаття Котенко О.П. для ЕУНГП). Усі файли повинні бути названі англійською мовою (або літерами), наприклад: Kotenko_Article.doc, Kotenko_Annotation(eng).doc, Kotenko_Recenziia.doc.

Зразок зовнішньої рецензії наведено тут.

Стаття повинна включати:

- УДК (розміщується на початку статті);

- JEL Classіfіcatіon (розміщується під УДК, кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: JEL ClassіfіcatіonC12; C14; C18) (див. Тематичний класифікатор Journal of Economic Literature (JEL));

- ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, наза та поштова адреса (з індексом) організації, де працює автор, особистий e-mail автора, назва статті, анотація, ключові слова (до п’яти) – все окремими блоками українською, російською та англійською мовами. Слід зазначити, що анотації українською, російською та англійською мовами (150−250 слів), повинні включати в себе цілі, методи, основні результати та висновки статті. Скорочення в анотаціях не допускаються. В кінці анотацій необхідно навести від двох до п’яти ключових слів, не включених у назву рукопису статті. Звертаємо вашу увагу, що у статті анотації на усіх мовах повинні бути ідентичні за змістом;

- текст статті;

- література;

- references.

Електронний варіант статті повинен відповідати вимогам, наведеним тут.

Зразок оформлення статті наведено тут.

 

Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанта.

Редакція здійснює наукове і літературне редагування статті, погоджуючи відредагований варіант із автором, який надає дозвіл на друк (у довільній формі).

Авторам настійно рекомендується перевіряти кінцеві варіанти статті на помилки, перш ніж повернути виправлений рукопис до редакції, оскільки врахування запізнілих поправок не гарантується. Також редколегія наголошує, що всі статті на виконання вимог Закону України “Про вищу освіту” та наказу ректора ІФНТУНГ № 145 від 31.08.2017 року перевіряються на наявність плагіату з використанням сервісу Unicheck.

Відповідальність за зміст статті і коректність викладеного матеріалу несе автор.

Рахунок і сума для оплати буде вислана відповідальному автору на адресу його електронної пошти після прийняття статті до друку.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.