ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ю. В. Савка
Keywords: Planning features, planning factors, tariffs for gas distribution companies, budget structure, problems in the activities of gas distribution companies.

Abstract

The article deals with the peculiarities of activity of gas distribution enterprises. The
influence of various factors on the process of planning on the given enterprises is studied. The distribution
of functions among enterprises of the gas complex is investigated. The main features of gas distributing
enterprises are distinguished, which in turn will influence the system of planning their activities. Some
indicators of the activity of public stock company "Ivano-Frankivsk Gas" are investigated and the main
problems in functioning of this enterprise are revealed. Also, the budget structure and its influence on the
planning of the gas distribution enterprise are considered.

References

1. Долішня Т. І. Бюджетування як один із інструментів ефективного формування та
управління витратами / Т. І. Долішня // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 179-183.
2. Ілляшенко Т. О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю
підприємств / Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко, М. В. Скобенко // Вісник Сумського
національного університету. Серія Економіка. – 2012. – № 3. – С. 36-44.
3. Красова О. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии / О. Красова. — М. : Омега-
Л., 2008. — 169 с.
4. Маслак О. І., Особливості механізму бюджетування на промислових підприємствах в
умовах нестабільного становища / О. І. Маслак, О. О. Безручко // Вісник Хмельницького
національного університету . – 2011. – № 3. – С. 134-137.
5. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько // Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2013. – 375 с.
6. Дудолад А. С. Проблеми управління бюджетним процесом на підприємствах
нафтогазового комплексу // А. С. Дудолад / Вісник економічної науки України. – № 2. – 2011. – С.
38-40.
7. Колбушкін Ю. П. Стратегічні пріоритети управ- ління фінансовими потоками у
нафтогазовій галузі / Ю. П. Колбушкін. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2009. – 384 с.
8. Смачило В. В. Система бюджетів на підприємствах газопостачання / В. В. Смачило //
Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: экономические науки. – Вып. 54. – К.:
Техніка, 2004. – С. 218-223.
9. Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015.
– Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15.
10. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг. — Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua.
11. Офіційний сайт «Івано-Франківськгаз» . – Режим доступу : https://if.104.ua/ua.
Published
2018-02-26
How to Cite
Савка, Ю. (2018). ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(16), 71-76. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/20
Section
SCIENTIFIC MESSAGES OF YOUNG SCIENTISTS