MODEL OF INVESTMENT OPTIMIZATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES PRODUCTION INFRASTRUCTURE

  • M. O. Danyliuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 76019, Carpathian st., 15, Ivano-Frankivsk, Ukraine
  • M. M. Kravchuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 76019, Carpathian st., 15, Ivano-Frankivsk, Ukraine
  • V. M. Bilan Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 76019, Carpathian st., 15, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Keywords: investments, infrastructure, optimization model, financial resources, furniture enterprises.

Abstract

The article deals with the process of optimization of investment sources and
their distribution among the spheres of the furniture enterprises industrial infrastructure.
Possible variants of quantitative estimation of efficiency of investment resources
distribution into industrial infrastructure by spheres are analyzed. It is determined that
optimization of industrial infrastructure areas financing involves the development of a
scientifically grounded method of financial resources distribution, which provide the maximum
economic effect of their implementation, both in terms of objects and periods, in the conditions
of available volumes of own and borrowed resources. The maximum gross profit is used as the
criterion of optimality when drawing up investment plans.
The proposed economic-mathematical model of investments optimization in the furniture
enterprises production infrastructure, in comparison with the existing ones, allows the optimal
distribution of own and borrowed financial resources between particular spheres and periods,
which adequately maximizes the economic effect.

References

Ковтун Н. В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика: монографія / Н. В. Ковтун. – К., 2005. – 441 с.

Данилюк М.О. Аналіз методичних підходів до визначення ставки дисконту при обгрунтуванні інвестиційних проектів / М. О. Данилюк, У. Я. Витвицька // Вісник НУ “Львівська політехніка”: “Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2001. – № 436 – С. 327-335.

Витвицький Я. С. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів модернізації магістральних газопроводів / Я. С.Витвицький, Н. М. Лінчевська // Економічний часопис-ХХІ: науковий журнал. – 2014. – № 7/8 (2). – С. 28-31.

Данилейчук Р. Б. Фінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні / Р. Б. Данилейчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – № 1 (17). – 2018. – с. 62-72.

Коваленко А. Г. Сучасні аспекти аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / А. Г. Коваленко // Ефективна економіка. – 2013. – №7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2165

Івченко І. Ю. Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми підприємства/ І. Ю. Івченко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. №1 (52). – C.190-196.

Кузин Б. И. Методы и модели управления фирмой / Б. И. Кузин, В. Н. Юрьев, Г. М. Шахдинаров. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.

Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

Довбня С. Б.Оптимізація програми фінансування підприємства / С. Б. Довбня, Т. М. Разгоняєва // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – №1(18). – С. 79-82.

Довбня С. Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства / С. Б. Довбня, К. А. Ковзель // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 134-141.

Published
2018-11-01
How to Cite
Danyliuk, M., Kravchuk, M., & Bilan, V. (2018). MODEL OF INVESTMENT OPTIMIZATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES PRODUCTION INFRASTRUCTURE. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(18), 70-77. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2(18)-70-77