MECHANISMS FOR PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LOCATION AND ROLE OF SOCIAL SPHERE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-1(19)-96-108

Keywords:

components of sustainable development, sustainable development model, education, health care.

Abstract

The article is devoted to topical issues of formation of sustainable development in Ukraine. In this regard, the essence of sustainable development is revealed in the context of the place and role of the social sphere as its the leading factor. The structure and main components of sustainable development are revealed. The role in the process of sustainable development of the social sphere is noted, in particular, its components such as education, health care, culture, organized recreation. The analysis of relevant socio-economic indicators was performed. Particular attention is paid to identifying the problems of development of these components of the social sphere in the context of globalization and European integration. We prove that in these conditions serious changes occur with the main productive force, in particular, the growth of the educational and cultural level of workers of modern production. We emphasize the growth of the specific weight of mental activity.          The strategy of managing sustainable development processes is disclosed taking into account the factors influencing these processes. The attention is focused on the fact that the development of the social sphere contributes to the acceleration of the development of productive forces, the convergence of material and cultural conditions of life, predetermines significant changes in the system of social relations, which allows for sustainable development.          Considerable attention is paid to the formation of mechanisms to ensure the growth of the educational and intellectual potential of the country and the promotion of human health - the main productive force of society, as well as mechanisms that ensure the efficient use of resources, which contributes to the sustainable development of both the economy in general and the social sphere in particular.          Thus, it is important not only to ensure the growth of the social sphere, but also its effective use.

References

Dagayev, A.A. (2008). Ekonomika znaniy v informatsionnom obshchestve [Knowledge Economy in the Information Society]. Informatsionnoye obshchestvo, 5-6, 40-42 Retrieved from http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/771baf208fec2a9ac3257576003b9b61 [in Russian].

Kapelyushnikov, R.I. (1985). Obrazovaniye, proyzvoditel'nost', ekonomicheskyiy rost [Education, productivity, economic growth]. SShA: ekonomika y obrazovaniye. Moscow: INION [in Russian].

Martsynkevych, V. (2005). Investytsii v cheloveka: Ekonomicheskaya nauka i rossiyiskaya ekonomika (Chto skryvaetsya za terminom «chelovecheskiy kapital») [Investing in Man: Economics and the Russian Economy (What is behind the term "human capital")]. World Economy and International Relations, 9, 29-39 [in Russian].

Bossel H. (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, method, applications. Winnipeg, International Institute for Sustainable Development.

Socio-demographic characteristics of households in Ukraine in 2017 (according to a sample survey of household living conditions in Ukraine). Statistical Collection (2017). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2010 (according to a sample survey of household living conditions in Ukraine). Statistical Collection (2010). Kyiv: State Committee of Statistics of Ukraine [in Ukrainian].

Astakhova, V.I. (2003). Naukovi doslidzhennia u pryvatnykh VNZ: pershi dosiahnennia, perspektyvy [Research in private universities: first achievements, perspectives]. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, 22-27 [in Ukrainian].

Kremen', V. (2003). Filosofiia osvity XXI stolittia [The philosophy of education of the twenty-first century]. Shliakh osvity, 2, 2-5 [in Ukrainian].

Basic indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2017/18 academic year. Statistical bulletin (2018). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

Zakharova, O.V. (2010). Upravlinnia investuvanniam u liudskyi kapital: metodolohiia, otsinka, planuvannia: monohrafiia [The capital of the capital of the capital of the capital: metodolohia, otsinka, planuvannia: monohrafia]. Donetsk: DVZN DonNTU [in Ukrainian].

Boholib, T.M. (2012). Protsesy kapitalizatsii rozvytku vyshchoi osvity ta universytetskoi nauky [Protsesy kapitalizatsii rozvytku vyshchoi osvity ta universytetskoi nauky]. Finansy Ukrainy, 11, 84-93 [in Ukrainian].

Spivakovskyi, O. (2019). Yakisna vyshcha osvita – shliakh do hidnoho maibutnoho Ukrainy. Z choho pochnemo? [Qualitative higher education is the way to a decent future of Ukraine. What will we start with?]. Holos Ukrainy, 39(7045), 1, 4-5 [in Ukrainian].

Protsenko, L. (2014). Informatyzatsiia osvitnoho prostoru navchalnoho zakladu: rozbudova dydaktychnoho modulia [Informatization of the educational space of an educational institution: the development of a didactic module]. Ridna shkola, 6, 29-33 [in Ukrainian].

Zavora, T.M. (2015). Teoretyko-metodychni pidkhody do otsiniuvannia rivnia natsionalnoi bezpeky u sotsialnii sferi v umovakh systemnoi transformatsii [Theoretical and methodical approaches to the assessment of the level of national security in the social sphere in the conditions of system transformation]. Ekonomika i rehion, 6(55), 34-40 [in Ukrainian].

Zhuk, I.L. (2014). Pidhotovka robitnychykh kadriv na vyrobnytstvi: retrospektyvnyi analiz ta otsinka suchasnykh tendentsii [Training of workers at work: retrospective analysis and assessment of current trends]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2(22), 145-154 [in Ukrainian].

Yershova, T. & Yu. Mishyn (1975). Ob ekonomicheskoi otsenke zabolevayemosti s vremennoi utratoi trudosposobnosti [On the economic assessment of morbidity with temporary disability]. Healthcare of the Russian Federation, 11, 7-10 [in Russian].

Garashchuk, O.V. & Kutsenko, V.I.. (2018). Sotsio-ekonomichnyi sektor silskohospodarskykh terytorii – vazhlyvyi chynnyk zabezpechennia staloho rozvytku ta efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu [Socio-economic sector of agricultural territories is an important factor in ensuring sustainable development and efficient use of resource potential]. Ratsionalne vykorystannia resursiv v umovakh ekolohichno stabilnykh terytorii collective monograph (pp. 177-187). Poltava: Scientific-manufacturing company «Ukrpromtorhservis» Ltd [in Ukrainian].

Bilets'ka, I.M. (2018). Medychnyi turyzm v strukturi svitovoho rynku likuvalno-ozdorovchoho turyzmu [Medical tourism in the structure of the world market of health-improving tourism] Economic, political and cultural aspects of European integration of Ukraine in the context of new globalization challenges International scientific and practical conference (April 16-17, 2018). (pp. 6-10). Uzhhorod: Helvetia Publishing House [in Ukrainian].

Kutsenko, V. & O. Garashchuk (2016). Osvita v konteksti rozbudovy informatsiinoho ta ekobezpechnoho suspilstva: teoretyko-metodolohichni y praktychni aspekty [Education in the context of building an informative and eco-friendly society: theoretical, methodological and practical aspects]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia the collection of scientific works. (pp. 36-43). Kyiv: Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine» [in Ukrainian].

Pakulina, A.A. & G.S. Pakulina (2016). Upravlinnia sotsialnoiu sferoiu yak chynnyk pozytyvnoho imidzhu derzhavy u suchasnomu sviti [Management of the social sphere as a factor in the positive image of the state in the modern world]. Traektoryia nauki. Elektronnyi nauchnyi zhurnal, 4(9), 258-275 Retrieved from http://journals.uran.ua/index.php/2413-9009-CL/article/view/72994/68266 [in Ukrainian].

Published

2019-05-21

How to Cite

Kutsenko, V. I. (2019). MECHANISMS FOR PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LOCATION AND ROLE OF SOCIAL SPHERE. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(19), 96-108. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-1(19)-96-108