ECONOMIC SUPPLY OF INNOVATION TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF CARBON HEALTH CARE WITH OIL-WEIGHTED SPARE PARTS

Keywords: hydrocarbons, hardrecoverable reserves, reserves structure, profitable hydrocarbon reserves, wells productivity, technology of intelligent oil and gas fields, investment efficiency

Abstract

T

The possibilities of attraction of investments for efficient removal of hydrocarbon reserves, which belong to hardrecoverable and mechanisms for attracting investments in the further development of oil and gas deposits in Ukraine, are presented.

The main principles of the ranking of hydrocarbon reserves are considered, deposits structure analysis is needed to evaluate the prospects of transferring their parts to cost-effective ones if some economic conditions will change, as well as the appearance of new methods and technologies for attracting these reserves into development. For oil and gas companies information about the qualitative characteristics of profitable reserves and their distribution in the collectors is very important.

The main advantages of using intelligent oil and gas field technologies, which enable real-time realization of fast processing of large volumes of geological information, modeling of various extraction scenarios, and the adoption of rational management decisions for optimizing oil and gas production are described.

Hydrodynamic modeling, as an instrument for the search and growth of hydrocarbon reserves, its quantitative and qualitative assessment and a detailed comprehensive study of productive collectors based on modern achievements in geological and geophysical sciences is one of the main ways of development of hardrecoverable reserves. The application of existing and the creation of new technological solutions for the efficient production of oil and gas with positive economic indicators, is a logical continuation of a complex of works on low-yielding hydrocarbon deposits. The main source of growth of hydrocarbon reserves in deposits with a long history of development are: unidentified reserves outside the productive part of the deposit and missed oil-saturated intervals; oil-saturated intervals in the productive section, which aren’t attracted in the development.

The development of hardrecoverable reserves is associated with considerable complexity, but the engineering approach, using development monitoring, hydrodynamic modeling, attracting international experience and new technologies, will increase profitability and obtain additional extraction of significant volumes of hydrocarbons, which will ensure not only the achievement of maximum investment efficiency, but also full usage of natural resources of hydrocarbons.

References

References

British Petroleum: Fossil fuels to remain ‘dominant form of energy’ through 2035 / by Oil&Gas Journal editors // Oil&Gas Journal. – 2016. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ogj.com/articles/2016/02/bp-fossil-fuels-remain-dominant-form-of-energy-through-2035.html

Rozvytok hazovoho sektoru Ukrainy v konteksti Yevrointehratsii // Tsentr Razumkova. – 2014. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua/upload/ 1392037862_file.pdf

Do prohnozu osvoiennia vuhlevodnevykh resursiv skhidnoi chastyny DDZ / O. Karpenko, V. Mykhailov, I. Karpenko // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – 2015. – №1(68). – S.49 54

Vytvytska U.Ia. Efektyvnist investytsii u dorozrobku naftovykh rodovyshch Ukrainy: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandydata ekonomichnykh nauk: 08.07.01 / Instytut ekonomiky NAN Ukrainy. – K., 2003. – 20 s.

Chorna I.M. Ekonomichna otsinka naftovykh rodovyshch (na prykladi Peredkarpatskoho naftohazonosnoho baseinu): Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandydata ekonomichnykh nauk: 08.07.01 / Instytut ekonomiky NAN Ukrainy. – K., 1999. – 18 s.

Finansovi aspekty innovatsiinoho rozvytku naftohazovoho kompleksu Ukrainy [Tekst]: monohrafiia / L. T. Horal, I. H. Fadieieva ta in. – Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, 2016. – 325 s.

Otsinka efektyvnosti investytsii u rozvidku i rozrobku naftovykh rodovyshch [Tekst]: monohrafiia / Ya.S. Vytvytskyi, U.Ia. Vytvytska, I.M. Metoshop, I.R. Mykhailiv. – Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, 2006. – 248 s.

Pryntsypы ranzhyrovanyia zapasov uhlevodorodov / T.N. Smahyna, S.F. Khafyzov, Y.Y Diakonov, A.N. Shandrыhyn // Neftianoe khoziaistvo. – 2012. – №1. – S.20 23

Karpenko I. O. Investytsiina pryvablyvist, konkurentospromozhnist ta opodatkuvannia naftohazovydobuvnoi industrii v krainakh pivnichnoi Ameryky, skhidnoi Yevropy ta Ukrainy / I. O. Karpenko, O. S. Vednieiev, O. V. Litvinov, I. P. Sereda, O. B. Melnyk // Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo praktychnoi konferentsii "Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia" – K.: DKZ, 2017. – T. 1. – 302 s.

Kochkodan V. B. Perevahy vykorystannia tekhnolohii intelektualnykh naftohazovykh rodovyshch v Ukraini // Tezy dopovidi na IV Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii "Teoriia i praktyka stratehichnoho upravlinnia rozvytkom haluzevykh i rehionalnykh suspilnykh system" – Ivano-Frankivsk: 2017. – S.142 145

Rapid method for oil-field development assessing / D. Khodanovich, R. Malkosh // Oil Industry Journal. – 2017. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.onepetro.org/journal-paper/OIJ-2017-06-084-087-RU

Re-activation of Multilayer Oil Field Development at the Late Stage of Production / Rasim N. Diyashev, N. Nurislamov, V. Voronovsky // Society of Petroleum Engineers. – 2006. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.onepetro.org/conference-paper/SPE-104361-MS

Hnyp M.P. Pryntsypы stabylyzatsyy urovnia dobыchy nefty na pozdnei stadyy razrabotky mestorozhdenyi / M.P. Hnyp, V.I. Prokopyv, V.M. Doroshenko // Problemy techniczne i technologiczne pozykiwania weglowodorow a zrownowazony rozwoj gospodarki. - Prace Instytutu Nafty I Gazu. - 2006. - № 137. - s. 801-808.

Deiaki pytannia vykonannia diiuchykh ta novykh investytsiinykh proektiv (prohram, dohovoriv), yakymy peredbacheno naroshchuvannia vydobutku vuhlevodnevoi syrovyny: postanova KMU vid 7 lystopada 2013 roku №838. Ofitsiinyi sait Kabinetu Ministriv Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/838-2013-p (Data zvernennia 03.05.2018 r.).

Zhi, Li Classification of Hard-to-Recover Reserves Based on FCM and Combination weighting approach / Zhi, Li; Juan, Yang; Kejun, Zhu // Wuhan International Conference on e-Business 2013 Proceedings. – 2013. – №70. – p.360 368.

OG21 – Oil and Gas in the 21st Century. Norway’s technology strategy for the 21st centry // C/O The research council of Norway. – 2012. – p.64-68.

Justification of Hard-to-Recovery Reserves Using Integrated Geological Parameters / A. Shandrygin, D. Dubrovky // Society of Petroleum Engineers. – 2016. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.onepetro.org/conference-paper/SPE-181908-MS

Harychev S. N. Tekhnolohyia upravlenyia v rezhyme realnoho vremeny : ucheb. posobye v 2ch. / S. N. Harychev, N. A. Erёmyn. – M. : MFTY, 2015. – Ch. 1. – 196 s.

Recent Development of Digital Oil Field. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.scribd.com/document/343694306/Recent-Development-of-Digital-Oil-Field (Data zvernennia 03.02.2019 r.)

Kochnev A. A. Kontseptsyia "yntellektualnoho" mestorozhdenyia / A. A. Kochnev // Masters journal. Permskyi natsyonalnыi yssledovatelskyi polytekhnycheskyi unyversytet; Pod red. V. Yu. Petrova. – Perm: Yzd-vo PNYPU, 2015. – № 2. – S. 165-171.

Vytvytska U. Ya. Vrakhuvannia faktora chasu pry otsiniuvanni efektyvnosti investytsii u naftohazovydobuvanni // Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo praktychnoi konferentsii "Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia" – K.: DKZ, 2017. – T. 1. – 302 s.

Vytvytskyi Ya. S. Udoskonalennia rentnoho rehuliuvannia u naftovydobuvanni / Ya. S. Vytvytskyi, N. O. Havadzyn, I. M. Metoshop, M. S. Pilka // Naftohazova haluz Ukrainy. – 2017. – 2 (26). – S. 3-7.

Published
2019-05-20
How to Cite
Pilka, M. S. (2019). ECONOMIC SUPPLY OF INNOVATION TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF CARBON HEALTH CARE WITH OIL-WEIGHTED SPARE PARTS. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(19), 40-52. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-1(19)-40-52