INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE FINANCING OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Authors

  • O. M. Golovnya Vinnytsia National Agrarian University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2%20(20)-93-102

Keywords:

inclusive growth, fundraising, crowdsourcing, crowdfunding, start-ups, grandees.

Abstract

The aim of the study is to evaluate innovative technologies for social development financing.

Research methods. Theoretical and methodological basis of the research is the scientific work of domestic and foreign authors on financing of social development with the help of innovative technologies, Internet resources. The study uses a set of general and special scientific methods and approaches, including: monographic - for the literary review of the problem under study; systemic and structural analysis – for interpretation of the essence of fundraising, crowdsourcing, crowdfunding as complex economic categories, logical generalization, systematic method, method of comparisons, graphical methods, which allowed to ensure the conceptual unity of the research.

Results of work.  Innovative technologies of financing of social development are analyzed, among them: fundraising, crowdsourcing, crowdfunding. The activities of the Na-Starte Kraudfanding Platform, including the involvement of interested parties in this Crowdfunding Platform, are described. It has been established that financing of social projects by providing grants is a significant step forward from the point of view of development of social responsibility of business. It is traced that today in Ukraine there are a number of active grant programs in the field of education, science, medicine, and social security.

Conclusions. The listed innovative approaches become relevant in the context of decentralization and community development, in particular, participatory budgeting is the ability of male and female residents of the city to participate in deciding how to distribute a certain part of the budget.

References

Harashchuk, O. V., Kutsenko, V. I. (2015). Forsait novykh mekhanizmiv rozviazannia sotsioekolohichnykh problem u konteksti staloho rozvytku. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu - Collection of scientific works of the Tcherkasy statetechnological university. Seriia : Ekonomichni nauky. issue 40(3), 11-19 [in Ukrainian].

Kinash, I. P. (2016). Formuvannia modeli upravlinnia rozvytkom materialno-tekhnichnoi bazy sotsialnoi sfery Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky - Issues of the day of economy, 1, 225-230 [in Ukrainian].

Kutsenko, V., Harashchuk, O., Yevtushenko, H. (2017). Sotsialnyi rozvytok u konteksti poperedzhennia tekhnohennykh y ekolohichnykh nebezpek. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia - Economy of nature management andguard of environment, 3, 27-34 [in Ukrainian].

Tretiak, V. P., Pokolodna T. V. (2016). Analiz pidkhodiv do formuvannia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy. Sotsialna ekonomika - Social economy, 2, 151-156 [in Ukrainian].

Bohuslavska, S. I. (2015). Problemy finansuvannia rozvytku sotsialnoi sfery mist Ukrainy. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy - Announcer of banking University, 3, 138-142 [in Ukrainian].

Lantukh, K. O. (2018). Osoblyvosti biudzhetnoho finansuvannia sotsialnykh funktsii derzhavy na suchasnomu etapi rozvytku Ukrainy. Biznes Inform - Biznes Inform, 10, 247-254 [in Ukrainian].

Petrushenko, Yu. M., Dudkin, O. V. (2014). Kraudfandynh yak innovatsiinyi instrument finansuvannia proektiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Marketynh i menedzhment innovatsii -Marketing and management ofinnovations, 1, S. 172-182 [in Ukrainian].

Fedoryshyn, V. S. (2015). Udoskonalennia finansuvannia sotsialnoho rozvytku terytorialnykh hromad na zasadakh reformuvannia komunalnoi vlasnosti. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu - Announcer of the Odesa nationaluniversity, Seriia : Ekonomika. T. 20. issue 6, 188-192 [in Ukrainian].

Kraudfandynh v Ukraini: Na-Starte. URL: http://https://na-starte.com/about/ [in Ukrainian].

Oriientovanist na liudynu – novyi etap dlia rozumnykh mist [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://biggggidea.com/practices/1435/ [in Ukrainian].

“Hromadskyi biudzhet”: realizovuiemo idei liudei za biudzhetni koshty. URL:: http://hadiachnews.com.ua/ [in Ukrainian].

Published

2019-09-30

How to Cite

Golovnya, O. M. (2019). INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE FINANCING OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(20), 93-102. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-93-102