Functioning of Domestic Gas Transporting Enterprises as a Natural Monopoly: Economic Essence and Objective Need

Authors

  • І. Б. Запухляк

Keywords:

monopoly, natural monopoly, gas-transport enterprise, subjects of natural monopolies, harmonization of mutual relations.

Abstract

Economic essence and personal touches of natural monopolies is considered in the article. Advantages and lacks of existence of natural monopolies are analysed. Found out the modern tendencies of functioning of domestic gas-transport enterprises as a subject of natural monopolies in Ukraine. Grounded objectivity and necessity of natural monopolies and found out contradictions which cause difficulties in harmonization of mutual relations «the state - a gas-transport enterprise as a natural monopoly - an user».

References

1. Столярчук, Я. Новітні тенденції міжнародної монополізації капіталу / Я. Столярчук // Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 1-2 (8–9). – С. 122 – 151. 2. Филюк Г. М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Г. М. Филюк. – Київ, 2010. – 38 с. 3. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій та середніх загальньоосвітніх закладів / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін, 2002. - 543с. 4. Паламарчук В. Державне регулювання природних монополій в Україні / Паламарчук В. // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 5. – С.11-15. 5. Гайдученко Ю. О. Конкурентна та антимонопольна політика держави в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О.Гайдученко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. 2010. Вип. 10. С. 21-25. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_eko_2010_10_6.pdf. 6. Копачинська І. Г. Оцінка рівня та наслідків концентрації суб’єктів господарювання в промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / І. Г. Копачинська. – Одеса, 2006. – 18 с. 7. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Київ: Вища школа, 1995, 471 с. 8. Зелінська О. М. Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О. М. Зелінська. – Львів, 2008. – 20 с. 9. Закон України «Про природні монополії» 1682-14 поточна редакція від 24.06.15 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 10. Данильченко Є. П. Макроекономічні аспекти регулювання ринків природних монополій / Данильченко Є. П., Островський І. А., Тимофієва С. Б., Шекшуєв О. А. // Научно-технический сборник: Коммунальное хозяйство городов. – 2007. – №75. – С. 372-375. 11. Штулер Г. Г. Економічна сутність та роль природної монополії в економіці країни / Г. Г. Штулер, Т. Ю. Климко, В. К. Макарович // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 3 (37). – С. 10–15. 12. Кривуцький В.В. Державне регулювання діяльності природних монополій [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.: 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / В. В. Кривуцький. – Львів, 2005. Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/33923.html. 13. Удалов Т. Г. Конкурентне право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua. 14. Лагутін В. Д. Природні монополії і суміжні ринки в Україні: особливості формування та ймовірні сценарії реформування / В. Д. Лагутін //Актуальні проблеми економіки. 2007. № 9. C. 45 - 56. 15. Паламарчук В. Практика господарювання та необхідність державного регулювання природних монополій в українській економіці/ В.Паламарчук //Економіка. Фінанси. Право. 2001. № 8. C. 3-5. 16. Кордюкова М. А. Регулювання природних монополій на ринку природного газу в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / М. А. Кордюкаова. – Донецьк, 2012. – 20 с.

Published

2015-10-01

How to Cite

Запухляк, І. Б. (2015). Functioning of Domestic Gas Transporting Enterprises as a Natural Monopoly: Economic Essence and Objective Need. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 23–28. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/111

Most read articles by the same author(s)