Mathematical Foundations of Information Quality Assessment of Oil and Gas Enterprises: Qualimetric Approach

Authors

  • О. М. Витвицька

Keywords:

інформаційний капітал, економічна оцінка, цінність інформації, інформаційне середовище нафтогазових підприємств, якісні характеристики інформації, кваліметричний підхід, інтегральний показник якості інформації., information capital, economic evaluation, value of information, information environment of oil and gas companies, qualitative characteristics of information, qualimetrics approach, informations integral indicator of the quality.

Abstract

The present article deals with the value aspects of evaluation of oil-and-gas enterprises’ information capital. There was defined the range of the basic qualitative information properties, which have direct impact on the evaluation of the information’s quality as also on the character of managerial decisions making. These properties include: timeliness, topicality, novelty, reliability, relevance, clarity, inconsistency, the degree of accuracy, compliance with applicable regulations and requirements, value, full disclosure, materiality, necessity applicability, relevance of information. The list of components, which form the internal and external micro - and macro information environment of oil-and-gas enterprises functioning, has been selected.

To value qualitative properties of information with the help of quantitative indicators, it is proposed to apply the qualimetric model. To implement qualimetrics approach to value information’s assessment, there have been systematized information characteristics, which have direct impact on the quality of the information. On this basis, the tree of qualitative information’s characteristics is constructed. For each characteristic is defined relative indicator of the first level and aggregate indicators of the second level. Numerical characterization of the information’s quality is an integral indicator of the quality of information, which is the result of the convolution and is determined on the basis of the tree of qualitative information’s characteristics, weighting factors and relative performance of all properties.

References

1. Економіка підприємства. Підручник / за заг. редакцією Г. О. Швиданенко. Вид. 4-те, переробл. і доповн. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.
2. Витвицька О. М. Ціннісні аспекти економічної оцінки інформаційного капіталу підприємства / О. М. Витвицька // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії – 2012: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 5-7 листопада 2012 р., м. Івано-Франківськ. –2012. – С.47-51
3. Мендрул А. Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А. Г. Мендрул, В. С. Ларцев. – К: ООО «Полиграф-Информ», 2004. – 264 с.
4. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 2-ге видання, стер./ В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 2008. – 431с.
5. Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній. Наукова монографія / Я. С. Витвицький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – 431 с.
6. Витвицький Я. С. Оцінка економічної інформації статистичними методами / Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.: у 2 ч. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – Ч.2. – с.44-52.
7. Бриллюен Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюен; перев. с англ. А.А. Харкевич. – М.: Государственное изд.-во физ.-мат. л-ры, 1960. – 392 с.
8. Харкевич О. О. О ценности информации / О. О. Харкевич // Проблемы кибернетики. –1960. – вып.4. – С. 50-64.
9. Стратонович Р. Л. Теория информации / Р. Л. Стратонович. – М., ―Советское радио‖, 1975. – 424 с.
10. Управление. Информация. Интеллект / под.ред А.И. Берга, Б.В. Бирюкова, Е.С. Геллера, Г.Н. Поварова. – М.: ―Мысль‖, 1976. – 383 с.
11. Практика оценки. От стоимости к ценности / [Я. Маркус и др.]; под общ. ред. Маркуса Я. – К.: ООО «Украинская инвестиционная газета», 2010. – № 2. –240 с.
12. Кузьмін О. Є. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: Монографія. / О. Є. Кузьмин, Н. Г. Георгіаді. – Львів: Видавництво Національного університету ―Львівська політехніка‖, 2006. – 368 с.
13. Бутко М. П. Інформаційні технології в регіональному управлінні: Навч. посіб. / Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. та ін. – К.: Знання України, 2006. – 282 с.
14. Бутко М. П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія / Бутко М. П., Дітковська М. Ю. – Ніжин: ТОВ ―Видавництво ―Аспект-Поліграф‖, 2010. – 244 с.
15. Партико В. З. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний посібник / В. З. Партико. – Львів: Афіша, 2008. – 292с.
16. Економіка підприємства: навч. посібник / [Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Захарчин Г.М. та ін.]; за ред. Петровича Й. М. – Львів: «Магнолія 2006» , 2008. – 580 с.
17. Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С. Ілляшенко // Економіка України. – 2008.– № 11. – С. 16-26.
18. Витвицька О. М. Інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств / О. М. Витвицька // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – № 4 (30). – С. 55-60.
19. Єльникова Г. В. Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: Передумови, зміст, експеримент: Наук.-метод. посібник.— Харків: ТО ―Гімназія‖, 1999.— 160 с.
20. Бутко М. П. Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку: монографія / М. П. Бутко, С. В. Повна. – Ніжин: ТОВ ―Видавництво ―Аспект-Поліграф‖, 2010. – 252 с.
21. Горященко Ю. Г. Методичні аспекти оцінювання рівня інформаційного забезпечення розвитку соціокультурного потенціалу регіону / Ю. Г. Горященко // Економічний простір. – 2011. – № 51. – С. 56-71.

Published

2015-09-25

How to Cite

Витвицька, О. М. (2015). Mathematical Foundations of Information Quality Assessment of Oil and Gas Enterprises: Qualimetric Approach. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 50–57. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/115