Economic Evaluation of Efficiency of Gas Pumping Units

Authors

  • Ю. В. Чучук

Keywords:

gas pumping units, economic evaluation, comprehensive performance indicator.

Abstract

Ukraine's gas transportation system requires modernization and restructuring, during which, it should be possible to change the energy source to drive the gas compressor units. This decision

requires consideration of factors that affect the economic efficiency of the compressor station. It was developed complex index of the efficiency of gas pumping units, taking into account industry specifics of gas transportation by main pipelines.

References

1. Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: моногр. / Я. С. Витвицький; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Укр. т-во оцінювачів. – Івано-Франківськ, 2007. – 431 c.
2. Яненкова І. Г. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / І. Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 300 с.
3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
4. Фатхутдинов Р. А. Менеджмент конкурентоспособности товара / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Бизнес-школа, 2005. – 55 с.
5. Трещов М. М. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції / М. М. Трещов // Економічний простір. – 2009. – № 23/1. – С. 118 - 126.
6. Technikbewertung. Begriffe und Grundlagen. Erläuterungen und Hinweise zur VDI-Richtlinie 3780. VDI Report 15. Düsseldorf, 1991. S. 5.
7. ГОСТ Р 53057-2008 «Машины сельскохозяйственные. Методы оценки конкурентоспособности». – М.: Стандартинформ, 2009.
8. Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.1. Економіка підприємства: навчальний посібник / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 117 с.
9. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджена Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22 / Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.
10. Рущишин Н. М. Інтегральна оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств та методи розрахунку інтегральних показників / Н. М. Рущишин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України «Науковий вісник». – 2007. – Вип. 17.5. – С. 176–180.
11. Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И. М. Лифиц. – М: Юрайт-М, 2001. – 224 с.
12. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособие / И. М. Лифиц. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 460 с.
13. Оскольський В. Про перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки / В. Оскольський // Економіка України. – 2007. – № 12. – С. 4-11.
14. Степанюк Г. С. Еколого-економічний реінжиніринг виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Степанюк Галина Сергіївна. – Івано-Франківськ, 2011. – 272 с.
15. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб / Г. І. Купалова. – К: Знання, 2008. – 639 с.

Published

2015-09-23

How to Cite

Чучук, Ю. В. (2015). Economic Evaluation of Efficiency of Gas Pumping Units. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 67–73. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/118