Comparativ Analys of Modern Concepts of Controlling

Authors

  • О. І. Гринюк

Keywords:

controlling, controlling concept, risk controlling system, oil and gas complex enterprises.

Abstract

Controlling concepts systematization is implemented in two directions (according to controlling functional role (task) in control system loop; according to controlling goals) based on conducted comparative analysis of modern controlling concepts. Within each direction concepts grouping is carried out on partial signs. Features of each of the provided controlling concepts are considered. The main concepts, which will be the basis for further research concerning formation of risk controlling system at oil and gas enterprises, are defined.

References

1. Сабліна Н.В. Контролінг в управлінні витратами підприємств промислового залізничного транспорту: автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.04 / Сабліна Наталія Вікторівна ; Українська державна академія залізничного транспорту. – Х., 2009. – 20с.
2. Одинцова Т.М. Современные концепции и перспективы развития контроллинга в Украине [Елетронний ресурс] / Т.М. Одинцова // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 116/2011. Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь. – 2011. – Вип. 116. – С.126-132. – Режим доступу: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/4902/1/116_23.pdf.
3. Попченко Е.Л. Бизнес – контроллинг / Е.Л. Попченко, Н.Б. Ермасова. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2006. – 288 с.
4. Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів : навч. посіб. / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.
5. Лозовицький Д.С. Контролінг : навчальний посібник / Д.С. Лозовицький. – Львів: Видавництво ЛьвДУВС, 2012. – 310 с.
6. Балабанова Л.В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія : монографія / Л.В. Балабанова, О.О. Гасило. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 212 с.
7. Брохун Н.С. Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення системи контролінгу : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 / Брохун Наталія Степанівна ; Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – 23 с.
8. Карцева В.В. Еволюція розвитку контролінгу: історичний та сучасний аспект [Електронний ресурс] / В.В. Карцева // Экономика Крыма. – 2010. – №4(33). – с.160-175. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/793/1/040_kartseva.pdf.
9. Лисьонкова Н.М. Контролінг як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень / Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 32. – С. 132-136.
10. Обухов О. В. Современное представление о концепции контроллинга / О. В. Обухов, Емельянов А. А. // Прикладная экономика. Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – 2011. – №2. – С. 63-73.
11. Петрович Й.М. Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами / Й.М. Петрович, Я.В. Панас // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №1. – С. 129-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2013_1_13.pdf.
12. Родина Е.Е. Система управления – контроллинг: эволюция научных взглядов [Електронний ресурс] / Е.Е. Родина // Электронный журнал «Вестник МГОУ». – 2013. – №1. – С.1-11. Режим доступу: http://www.evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/261.
13. Садченко О.В. Контроллінг. Навчально-методичний посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2013. – 172 с.
14. Григораш І. О. Контролінг як сучасна система управління підприємством / І. О. Григораш // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 96-106.
15. Гур’янова І.О. Управление венчурными проектами вуза на основе концепции контроллинга : дис. … к.э.н.: 08.00.05 / Гурьянова Ирина Александровна; Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС» (Институт). – М., 2014. – 150 с.
16. Ерохина Анастасия Викторовна. Создание эффективной системы финансового контроллинга в обществах с ограниченной ответственностью.: дис. ... к.э.н.: 08.00.10 / Ерохина Анастасия Викторовна; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – Санкт-Петербург, 2014. – 199 с.
17. Кроніковський Д.О. Структура взаємодії контролінгу та менеджменту [Електронний ресурс] / Д.О. Кроніковський // Бізнес Інформ. – 2014. – №10. – С. 372-375. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/pdf/2014/10_0/372_375.pdf.
18. Підопригора І.В. Концепції розвитку контролінгу / І.В. Підопригора // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - № 35. – С. 224-229.
19. Приймак С.В. Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.08 / Приймак Світлана Вікторівна ; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2007. – 23 с.
20. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. Пер. с нем. / Д. Хан; Под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800с.
21. Малышева Л. Какой контроллинг нужен предприятиям? [Електронний ресурс] / Л. Малышева // «Директор информационной службы». – 2002. – №07-08. – Режим доступу: http://www.osp.ru/cio/2002/07-08/172241/.
22. Пич Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его пoддержки [Електронний ресурс] / Г. Пич, Э. Шерм // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 3. – Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/18_3_01.htm.
23. Одинцова Т.М. Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституалізації / Т.М. Одинцова // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – Випуск 1(21). – С.276-286.
24. Дайле А. Приктика контроллинга: пер. с. нем. / А. Дайле; под. ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 335с.
25. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.
26. Becker W. Konzepte, Methoden und Instrumente des Controlling. Bamberg. 2009. 5. Aufl.. S. 58.
27. Сохацька О.М. Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О.М. Сохацька, Г.Й. Островська // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. –№85. – С.120-131. – Режим доступу: http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/1793/1781.
28. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э. Майер; пер. с нем. Ю.Г. Жукова, С.Н. Зайцева. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 96 с.
29. Уткин Э.А. Контроллинг: российская практика / Э.А. Уткин, И.В. Мырынюк И.В. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 272 с.
30. Карминский А.М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / [А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько]. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика,2002. – 256 с.
31. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / Фалько С.Г. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 272 с.
32. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник / Э.М. Коротков. – М.: Изд-во Юрайт, 2010. – 640 с.
33. Wall Friederike Controlling zwischen Entscheidungs- und Verhaltenssteuerungsfunktion, in: Die Betriebswirtschaft. 2008. 68. Jg.. S. 463-482.
34. Weber Jürgen. Controlling - Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven. 2001. S. 233-251.

Published

2015-09-25

How to Cite

Гринюк, О. І. (2015). Comparativ Analys of Modern Concepts of Controlling. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 155–161. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/131