Economic Essence of Resources as an Object of Corporate Management System of the Enterprise

Authors

  • Х. В. Обельницька

Keywords:

corporate management; enterprise; resources; system.

Abstract

The author of the article has done a retrospective analysis of the evolution of the scientific thought concerning the notion of ―a resource‖ in order to define its economic content and specify its definition as an object of the system of the corporate governance of an enterprise. The article describes the stages of the revolution of the ideas concerning the resource approach which reveal the importance and significance of enterprise exclusivity formation based on the effective usage of the internal resources of an enterprise. The article is focused on the financial resources of an enterprise which represent the financial relations within an enterprise. The author has done a step-by-step analysis of the definitions concerning the derivation of ―the financial resources of an enterprise‖ and according to the results defined the main features of the term which allows the reader to get a general idea of the derivation studied in the article. The author defines ―the resources of an enterprise‖ as the means and possibilities which are aimed at realizing the objectives set by an enterprise and allowing to design and fulfil the strategies focused on an increase in the effectiveness of its functioning. The author defines ―corporate governance‖ as the combination of elements (including management and coordination bodies, regulations, principles, and rules), the interrelations between them aimed at realizing the process of governance. The article highlights the role of ―a resource‖ regarding it as a basic object of the system of the corporate governance of an enterprise. The article provides the typology of the tasks of a corporate governance system and the presentation of its concrete content.

References

1. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова – М.: «Советская энциклопедия», 1980. – 1600 с. с ил.
2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохорова - изд-е 2-е, перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998 – 1456 с.: ил.
3. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна – 4-е изд., доп. И перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
4. Блэк Дж. Экономика: Толковый словарь. Англо-русский. – М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь Мир», 2000, 840 с.
5. Родников А. Н. Логистика: Терминологический словарь. 2-е изд-ние, испр. и дополн. – М.: ИНФРА-М, 2000 – 352 с.
6. Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т. 3 / Ред-кол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2002. – С. 206.
7. Перевозова І.В. Теоретичні засади економічної сутності категорії „прибуток‖/ Ірина Володимирівна Перевозова// Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. Збірник наукових праць ТАНГ. Випуск 5. – Тернопіль. Економічна думка. 2000. – С. 27 – 39.
8. Гросул В. А., Филипенко О. М. Структуризація ресурсного потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Гросул, О. М. Филипенко // Бізнес-Інформ. – № 12 – 2013. – Режим доступу до журнал.: http://www.business-inform.net/pdf/2013/12_0/192_197.pdf
9. Предєін А. М. Роль ресурсів у стратегічному управління підприємствами [Електронний ресурс] / А. М. Предєін // Бізнес-Інформ. – № 9 – 2012. – Режим доступу до журнал.: http://www.business-inform.net/pdf/2012/9_0/318_325.pdf
10. Сметанюк О. А., Василенко Ю. В. Організація управління фінансовими ресурсами в системі ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. А. Сметанюк // Режим доступу до журнал.: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/10_122077.doc.htm
11. Финансы / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика. – 1995. –430 с.
12. Шталь Т. В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук: 08.07.05 / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2006.
13. Александрова М.М. Фінансові ресурси, підходи до розуміння та визначення // Вісник ЖДТУ. – № 1(39). – 2007. – С. 434-438
14. Коноплінська В. А. Економічний тлумачно-термінологічний словник / В. А. Коноплінська, Г. І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с.
15. Окорокова Л. Г. Ресурсный потенциал предприятий / Л. Г. Окорокова. – СПб., 2001. – 293 с.
16. Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір; [за ред. проф. С. М. Гончарова]. – К. : ЦНЛ, 2009. – 264 с.
17. Харингтон Дж. Совершенство управления ресурсами / Дж. Харингтон.; пер. с англ. А. Л. Раскина, В. В. Шахлевича; Под науч. ред. В. В. Брагина. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. – 352 с.
18. Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку : навч. посіб. – К. : НАУ, 2004. – С. 31.
19. Основи економічної теорії: підручник / За заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 133.
20. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник: [У двох томах] / [С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій]. – [Т. 1 / За ред. С. В. Мочерного]. – Львів : Світ, 2005. – 616 c.
21. Терещенко С. І. Ресурсний потенціал підприємства: функції та структура / С. І. Терещенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – Вип. 2(58). – С. 191–196.
22. Гросул В.А. Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності [Електронний ресурс] / В. А. Гросул // Бізнес-Інформ. – № 7 – 2013. – Режим доступу до журнал.: http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/236_242.pdf
23. Фінанси підприємств / За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ. - 2002. - 268 с.
24. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М.: ИНФРА, 1998. – 296 с.
25. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання. – 2000. – 380 с.
26. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.
27. Буряковский В.В. Финансы предприятий : Учебное пособие / В.В. Буряковский , В.Я. Кармазин, С.В. Каламбет ; под ред. В.В. Буряковского . – Днепр .: Пороги, 1998. – 246с.
28. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: монографія. – К.: ―НІОС‖, 1997. – с.24.
29. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємств / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П.І., Петрова К. Я. - 2-е вид. Перероб. І допов. - К.:Либідь, 2002. - 384 с.
30. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С.77- 81.
31. Филимоненков А.С. Финансы предприятий. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. –280 с.
32. Єріс, Л. М. Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської області [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Л. М. Єріс ; Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : [Б. В.], 2004. – 252 с.
33. Улична М.І Сутнісні характеристики та класифікація фінансових ресурсів підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. Випуск 7 Частина 2. – 2005. – С. 451-454
34. Винслав Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России / Ю.Б. Винслав, В.Е. Дементьев, А.Ю. Мелентьев, Ю.В. Якушин // Российский экономический журнал. – 1998 – № 11-12.
35. Масліченко О.М. Особливості ресурсного забезпечення розвитку підприємств [Тези] http://www.google.com.ua/url?url=http://www.kneu.kiev.ua/data/upload/publication/main/ua/717/ewf9u32u494u.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=6Dl0VP-vN e7ygPK54D4Cw&ved=0CBMQFjAA&sig2=NcPn5Mck8phYrR2dJq8Azg&usg=AFQjCNHiNaxdFm40ztz1A0XzkzQjZuha0g

Published

2015-10-10

How to Cite

Обельницька, Х. В. (2015). Economic Essence of Resources as an Object of Corporate Management System of the Enterprise. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 170–178. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/133