ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Authors

  • С. М. Кафка

Keywords:

accounting policies, accounting, fixed assets, elements of accounting policies, information providing, financial condition, reliablein formation, mortgage, improvement, conservation, repair, capitalization

Abstract

The article outlines the main points that it is advisable to take into account in the
process of formation of the accounting policy regarding fixed assets, the proposals for the expediency of
introducing changes to existing regulatory requirements in the assessment and calculation of depreciation
of fixed assets in pledge and those temporarily withdrawn from operation in connection with their
improved or preserved.

References

1. Щирба М.Т. Облікова політика в системі управлінського обліку: [монографія] / М.Т.
Щирба. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 340 с.
2. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку:
Монографія – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. –с. 373.
3. Пушкар М.С. Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики: [монографія] /
М.С. Пушкар, М.Т. Щирба; М-во освіти і науки України, Тернопільський національний
економічний університет – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
4. Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Т.В.
Барановська.– Ж.,2004.–283
5. Галюк Л. І. Формування облікової політики підприємства- від теорії до практики
//Матеріали науково-практичної конференціі – 16-17 жовтня 2015 м. Івано-Франківськ С.347
6. Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за
ред. Г.М. Давидова. — К.: Знання, 2010. — 479 с.
7. Максимів Ю.В. Організаційні підходи до вдосконалення системи обліково-аналітичного
забезпечення управління відходами деревообробного виробництва / Ю.В. Максимів //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2011_2/Vek5417.pdf
8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
9. Бобко В.В. Облік переоцінки необоротних активів / В.В. Бобко // [Електронний ресурс].–
Режим доступу:http://udau.edu.ua/library.php?pid=1584
10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на
01.01.2017)//http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
11. Постанова від 28 жовтня 1997 р. N 1183 Київ Про порядок консервації основних
виробничих фондів підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
12. Міжнародні стандарти фінансової звітності //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010
13. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства
фінансів України 27 червня 2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspx

Published

2018-02-26

How to Cite

Кафка, С. М. (2018). ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(16), 59–70. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/19

Issue

Section

THEORETICAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Most read articles by the same author(s)