PERSPECTIVES OF USE OF MANAGEMENT ANALYSIS AND FORECASTING TOOLS FOR MULTIPLE PROFESSIONAL PRODUCTION COMPLEXES

Authors

  • Y. P. Kolbushkin NJSC «Naftogaz of Ukraine» 01601, B. Khmelnytskogo street, 6, Kyiv, Ukraine
  • I. V. Perevozova Head of the Department of Entrepreneurship and Marketing, IFNTUNG
  • N. M. Andriyishin PJSC «Ukrgazvydobuvannya» 04053, Kyiv, Kudryavska street, 26/28, Ukraine
  • K. S. Kurochkin Ukrainian Research Institute of Natural Gas of PJSC «Ukrhazvydobuvannya» 61010, Kharkiv, Gymnasium embankment, 20, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2(18)-10-17

Keywords:

analysis, indicator, tool, efficiency, cost accounting.

Abstract

In the article the possibilities analysis of a complex system of managerial
analysis of enterprises production and economic activity is conducted and determination of the
initial data requirements for its effective application in the conditions of a multiprofile
production complex, in particular – to the system of accounting for operating costs, is carried
out.
The main types of analysis of manufacturing enterprises production and economic activity,
as well as key analysis tools are considered. The analysis of key tools and their application
prospects in conditions of multiprofile production complexes is carried out. The problems of
indicators application in the conditions of consolidation of reporting, and also the influence of
the cost accounting system on the efficiency of tools application for the analysis of enterprises
production and economic activity are considered.
It is established that the existing methods of the production and economic activity analysis,
based on standard accounting and reporting documents, allow to determinate the efficiency of
enterprises production and economic activity and asset management. It is determined that in
conditions of consolidation of activity of multiprofile production complex structural subdivisions
the use of modern tools of managerial analysis requires the development of original methods for
calculating the profitability of service departments, products (work, services) of which are not
the same type.
It is proved that subject to compliance the requirements for the system of operating costs
accounting the introduction of integrated management analysis will definitely contribute to the
enterprises economic development.

References

Література 1. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник / С. Ф. Голов. – [3-тє вид.]. – К.: Лібра, 2006. – 704 с. 2. Пушкар М. С. Розробка систем обліку: Навчальний посібник / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 198 с.

Adelt B. Controlling im Volkswagen-Konzern / B. Adelt, M. Ruf // Controlling, Heft 11, Noveber 2002. – S. 643–650.

Horvath P. Controlling. / P. Horvath. – 9., überarb. Aufl. – München: Vahlen, 2003. – 943 S.

Курочкін К. С. Вплив характеристик системи обліку витрат на можливості управлінського аналізу і прогнозування./ К. С. Курочкін, В. П. Махновець // Нафтогазова галузь України. – 2018.– №2.– С. 11–13.

Мовчан В.В. Теоретичні та практичні аспекти організації управлінського обліку за центрами відповідальності // Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю: Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції (30 березня 2005 р.). – Кривий Ріг: 2005. – с. 207-209.

Мовчан В.В. Взаємозв’язок контролінгу та управлінського обліку в системі управління підприємством // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 258: В 4 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – с. 1144-1151.

Болюх М. А. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк; за ред. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

Бороненкова С. А. Управленческий анализ: [учеб. пособие]. / С. А. Бороненкова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 384 с.

Яцюк О. С. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства як засіб виявлення “вузьких місць” в його діяльності / О. С. Яцюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Вип. 1 (11). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2015. – С. 142-148.

Мовчан В.В. Обґрунтування методики факторного аналізу витрат на

магістральний транспорт газу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки [Текст]: Випуск 25: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Частина ІІ. – С. 98-105.

Реструктуризація підприємств / Дніпропетровський інститут постприватизаційної підтримки підприємств. – Дніпропетровськ, 1996. – 276 с.

Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств / Міжнародний інститут менеджменту. – Київ, 1996. – 184 с.

Планирование и анализ эффективности инвестиций / Международный институт менеджмента. – Киев, 1996. – 84 с.

Яцюк О. С. Аналіз результатів діяльності та оцінка перспектив розвитку машинобудівних підприємств Івано-Франківської області / О. С. Яцюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – №576. – С. 348-354.

Кісь С. Я. Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу / С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь, Г. О. Вівчар // Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку», 2014. – С. 70-75.

Мних Є. В. До питання методики аналізу виробничих ресурсів підприємства / Є. В. Мних // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць: Економіка. Частина 3. Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євроінтеграції. Випуск 4 (36). – Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГП, 2006. – С.297-301.

Лапко О. О. Капіталізація нафтогазових підприємств: науково-методологічні підходи та практична оцінка / О. О. Лапко, Н. А. Мамонова // Вісник Донецького університету економіки та права. — 2011. — №2. — С. 141–144.

Крижанівський Є. І. Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікація постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України / Є. І. Крижанівський // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2015. – №2 (12). С. 7-14.

Кісь С. Я. Щодо стратегічної доцільності та умов трансформування НАК «Нафтогаз України» в сучасну інтелектуальну компанію / С. Я. Кісь, В. П. Петренко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць (Дніпропетровський національний університет). –Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 240. — С. 1298–1309.

Published

2018-10-28

How to Cite

Kolbushkin, Y. P., Perevozova, I. V., Andriyishin, N. M., & Kurochkin, K. S. (2018). PERSPECTIVES OF USE OF MANAGEMENT ANALYSIS AND FORECASTING TOOLS FOR MULTIPLE PROFESSIONAL PRODUCTION COMPLEXES. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(18), 10–17. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2(18)-10-17