THE FINANCING POTENTIAL OF ENTERPRISE’S AUTOSANATION AS THE MAIN STRUCTURAL ELEMENT OF ITS AUTOSANATION CAPACITY

Authors

  • Олег Яцюк Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-85-95

Keywords:

autosanation, enterprise, autosanation financing potential, autosanation capacity.

Abstract

The article examines the economic essence of the financing potential of autosanation as the main structural element of the enterpise's autosanation capacity. It has been established that in Ukrainian and foreign scientific literature, there is no proper coverage of the issues of formation and realization of the financing potential of enterprise’s autosanation.

The author considered the system of financial support of the enterpise's autosanation, revealed the relationship between the forms and sources of its internal and external financing. On the basis of the conducted research, a decomposition of enterprise’s autosanation capacity is proposed and its components are analyzed.

The author defines the financing potential of autosanation as the presence of internal and external sources of financing sanation measures and opportunities for their mobilization and use in the process of financial recovery. This potential can be found both in the field of financing (in the form of unused financing opportunities) and in the production field (in the form of cost reduction or investment payments, etc.).

The financing potential of autosanation is the most important structural element of autosanation capacity, which the author defines as the presence of an enterprise that is in a financial crisis or threatened by a crisis, with financial, organizational, legal, and production- technical capabilities to implement a system of measures that must be implemented by the management, owners and employees of the enterprise using internal and external sources of financing and which ensure the ability to successfully carry out its financial recovery or eliminate the threat of a crisis.

In the author's opinion, the definitions of the financing potential of autosanation and the company's autosanation capacity formulated in the work adequately and fully reflect the economic essence of these concepts.

References

Ортіна Г. В. (2013). Виявлення та аналіз чинників формування кризових явищ в економіці в умовах глобалізації як передумова розроблення антикризових стратегій. Економіка та держава. 8. С. 40-44.

Яцюк О. С. (2012). Оцінка передумов та активізація застосування процедури санації підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2 (5). Т. 2. С. 341-345.

Яцюк О. С. (2023). Автосанація підприємства: історико-філософський генезис. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”). Вип. 1 (27). С. 76-89. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-1(27)-76-89

Hax H., Marschdorf H.-J. (1983). Anforderungen an ein Insolvenzrechtaus betriebswirtschaftlicher Sicht. Betriebswirtschaftliche Forschung un Praxis. S. 112-130

Koh S., Durand R. B., Dai L., Chang M. (2015). Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring. Journal of Corporate Finance. 33, 19-33.

https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.04.004

Livingstone, J. L. (1992). The portable MBA in finance and accounting. New York – Chichester – Brisbane – Toronto – Singapore: John Wiley and Sons, Inc., 524 p.

Mouchel P.-L. (2022). Has the Financial Stability Board (FSB) Achieved Its Objectives in Practice? Amazon Digital Services LLC – Kdp, 38 p.

Білоконь Т. М., Несен Л. М. (2010). Санація підприємств: організаційно- економічний механізм: монографія. Вінниця: ВНТУ, 152 с.

Грешко Р. І. Фінансова санація промислових підприємств: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Тернопіль: Рута, 2008. 20 с.

Джунь В. В. (2000). Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні. Монографія. Львів: Інститут технологій бізнесу і права, 180 с.

Копилюк О. І., Штангрет А. М. (2005). Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 168 с.

Онисько С. М. (2006). Фінансова санація та банкрутство підприємства. Підручник. Львів: “Магнолія плюс”; видавець СПД ФО Піча В.М., 265 с.

Поляков Б. (2001). Соверешенствование форм финансового оздоровления должника в процедурах банкротства. Підприємництво, господарство і право. 3. с. 85-86.

Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальний посібник (2005). С. Я. Салига, О. І. Дацій, Н. В. Нестеренко, О. В. Серебряков. К.: Центр навчальної літератури, 240 с.

Череп А. В. (2006). Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. К.: Кондор, 380 с.

Терещенко О. О. (2004). Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. К.: КНЕУ, 268 с.

Терещенко О. О. (1999). Фінансові джерела санації підприємства. Фінанси України. 9. С. 52-65.

Терещенко О. О. (2004). Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 268 с.

Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний посібник (2006). За ред. М. О. Данилюка, В. І. Савича. К.: Центр навчальної літератури, 320 с.

Благодєтєлєва-Вовк С. Л. (2006). Управління фінансовою санацією підприємств: Навчальний посібник. К.: Ніка-Центр, 248 с.

Кодекс України з процедур банкрутства. (2016). Відомості Верховної Ради (ВВР), № 19, ст. 74.

Яцюк О. С. (2022). Автосанація як технологія управління адаптацією підприємства до змін в його оточенні. Розвиток суб’єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, С. 103-105.

Яцюк О. С., Твердохліб І. О. (2013). Необхідність, мета та послідовність планування автосанації підприємства. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Вип. 12. Частина 4. С. 185-188.

Яцюк О. С. (2006). Розробка та реалізація плану фінансової санації підприємства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 4 (36), С. 392-399.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. (2004). Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 (з наступними змінами і доповненнями). 27 положень (стандартів) бухгалтерського обліку. К.: КНТ, 116 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку (2003). За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. К.: Ін-т екон. прогнозув., 1080 с.

Published

2023-12-31

How to Cite

Яцюк, О. (2023). THE FINANCING POTENTIAL OF ENTERPRISE’S AUTOSANATION AS THE MAIN STRUCTURAL ELEMENT OF ITS AUTOSANATION CAPACITY. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(28), 85–95. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-85-95