EVOLUTION OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

Authors

  • Валерій Валерійович Диха Хмельницький національний університет
  • Олександр Вікторович Таранюк Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-53-62

Keywords:

security, national security, economic security, evolution.

Abstract

The article substantiates that safety is the most important value of people's social existence, a necessary basis for quality life and further development of mankind. At the present stage of civilisational development, safety issues have become of great relevance, since the mechanisms for ensuring safety in the global world are currently inactive. The resolutions, principles of coexistence, respect for rights and freedoms, etc. are violated, to put it mildly. The purpose of the article is to study the evolution of the system of ensuring economic security of the State.

The article is based on general scientific and special methods of cognition. During the research, methods of analysis and synthesis, principles of formal logic, generalization, methods of inductive and deductive analysis were used. A systematic approach was used in the research process.

The article examines the evolution of the system of ensuring economic security. It was found that security issues have been studied by thinkers since ancient times. Philosophers' treatment of security issues has been systematized, and the main concepts of ensuring security have been singled out. The stages of the evolutionary formation of the state security system are described and the features of security at each stage are characterized. It is well-founded that a certain level of security is determined by economic and political conditions, as well as by the activities of relevant state bodies and organizations that contribute to the formation of the relevant state and perform regulatory functions. It is noted that the conceptual and categorical apparatus on issues of economic security, the identification and characteristics of the components of economic security gained active development only in the 20th century. The generalization and systematization of the work on the formation of the economic security system will contribute to the search for ways to ensure it in modern realities.

References

Філософія. 50 видатних творів. Т. Балтер-Боудон; пер. з англ. Н. Лаврська. 2021. 496 с. URL: https://bukva.ua/ua/catalog/browse/239/1/766699

Wolfers A. Diskort and Collaboration, Essays on International Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1962. 150 р.

Глобалізація та безпека розвитку: монографія; ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ. 2001. 733 с.

Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи: монографія. К.: ІПНБ, 2003. 472 c.

Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 97-104.

Дарнопих Г.Ю. Елементи системи національної економічної безпеки. Економічна безпека: проблеми і стратегія забезпечення в Україні: зб. наук. праць. Харків: ХІБМ, 1998. С. 9-17.

Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навчальний посібник; за заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. Ірпінь, 2000. 304 с.

Dykha Mariia, Karpenko Vitalii, Dykha Valerii. World civilization security and development under the prism of the war in Ukraine. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023). Tallinn: Teadmus OÜ. 2023. P. 154-162. URL:

https://api.teadmus.org/storage/published_books/monthly_thesis_book_04_2023/book.pdf ; https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/14203

Ліпкан В.А. Безпекознавство: навчальний посібник. К.: Європейський університет, 2003. 208 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.2; під заг. ред. С.В. Мочерного. К.: Видавничий центр «Академія», 2001. 848 с.

Про національну безпеку України. Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469- VIII (із внесеними змінами і доповненнями); чинна редакція від 24 лютого 2023 р. № 2952-

IX. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T182469?an=1

Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. К.: ДП «Укрархбудінфор», 2001. 122 с.

Диха М.В. Економічна безпека країни: сутність та складові. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти: монографія; під ред. О.В. Покатаєвої, М.В. Болдуєва, Г.Ю. Кучерової. Запоріжжя: КПУ. 2017. С. 284-298. URL: https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/7635

Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. К.: Вид-во: КВШ, 1999. 462 с.

Сухоруков А.І., Мошенський С.З., Петрук О.М. Національна економічна безпека. Житомир: Рута, 2010. 384 с.

Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект: монографія. К.: Генеза, 2006. 288 с.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство; за ред. В.М. Гейця. Х.: ВД «Інжек», 2006. 240 с.

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. К.: КНТЕУ, 2004. 759 с.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К.: КНТЕУ, 2001. 309 с.

Диха М.В., Диха В.В. Енергетична безпека України у контексті загроз запуску

«Північний потік-2» Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів: зб. наук. праць за матер. VI Міжнар. наук.- практ. конф. (5 листопада 2021 р.). Хмельницький: ХНУ. 2021. С. 60-63. URL: https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/10862

Dykha Mariia, Dykha Valerii. Bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy pod pryzmatem wojny. Prace naukowe. Pedagogika, zarządzanie, psychologia i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności. WSZiP. Poland: Wałbrzych. 2023. T. 53 (1). P. 71-84. URL: https://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_53.pdf

Соціальна безпека: теорія та українська практика: монографія; за ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогової. Київ: КНЕУ, 2006. 292 с.

Диха М.В. Соціальна сфера України в контексті забезпечення соціальної безпеки. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Серія економічні науки. К.: КиМУ, 2020. Випуск 1(11). С. 119-128. URL: https://kymu.edu.ua/arkhiv-zbirnykiv-naukovykh-prats- suchasni-pytannya-ekonomiky-i-prava-2011-2018-rr-/

Куценко В.І., Гаращук О.В., Кінаш І.П. Освітньо-науковий чинник формування креативної економіки та соціальної безпеки (шляхи забезпечення). Економіка природокористування і сталий розвиток. 2022. № 11. С. 70-77.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

Published

2023-12-31

How to Cite

Диха, В. В., & Таранюк, О. В. (2023). EVOLUTION OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(28), 53–62. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-53-62