ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІН У ВЗАЄМОСТОСУНКАХ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСРЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СТРУКТУР

Authors

  • Р. Т. Мацьків

Keywords:

територія, громада, органи управління, господарююча структура, співпраця, розвиток.

Abstract

Розглянуті і проаналізовані можливі шляхи та механізми організаціх
ефективної співпраці органів управління стратегічним економічним розвитокм
теореиторіальних громад і розташованих на їх територіях виробничих
підрозділах трансрегіональних субєктів господарювання.

References

1. Державна регіональна політика: особливості та стратегічні пріоритети:
Монографія / [Варналій З.С., Воротін В.С., Куйбіда В.С. та ін.] ; за ред.
Варналія З.С. – К., НІСД, 2007. – 768 с.
2. Прокопишак К.В. Регулювання розвитку соціальної сфери села в умовах
становлення ринкових відносин: Монографія / Прокопишак К.В. – Львів : НВФ
“Українські технології”, 2002. – 264 с.
3. Соціальна інфраструктура села / [Орлатий М.К., Прокопа І.В., Рябоконь В.П.
та ін.]. – К.: УАДУ, 2003 -81 с.
4. Павлов О.І. Суб’єкти управління сільськими територіями як політичні
інститути [Електронний ресурс] / Павлов О.І. // Теоретичні та прикладні
питання державотворення (електронне наукове фахове видання). - 2007, №1. –
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2007-
1/07poitpi.htm/07poitpi.htm
5. Мельник А.Ф. Управління розвитком муніципальних утворень: теорія,
методологія, практика: Монографія / Мельник А.Ф., Монастирський Л.Г. –
Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 476 с.
6. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручн. для студ. екон. спец. закл.
освіти: У 2 ч. / [С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.] ; за заг. ред.
С.Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.
7. Політична економія: Навч. посібник / [К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О.
Бєляєв та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. –
508 с.
8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / [Редкол.] ; С.В. Мочерний
(відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с., Т.1. – 2000.
– 864 с.
9. Трубчанін О.В. Оцінка впливу системоутворюючих факторів на розвиток
малого міста: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец.
08.10.01 “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / Трубчанін
О.В. – 2005. -22 c.
10. Петренко В.П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-
економічних системах : Наукова монографія / Петренко В.П. – Івано-
Франківськ: Нова зоря, 2006. – 352 с.
11. Панухник О.В. Державна регіональна політика як засіб регулювання
розвитку регіонів: проблеми становлення / Панухник О.В. // Актуальні
проблеми економіки. – 2007. - №7 (73). – С.134-141.
12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” від 21 липня 2006
року № 1001. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-
2006%EF&fpage=2&text=%EF%F0%
13. Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва
України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня
2007 р. № 750. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minregionbud.gov.ua
14. Указ Президента “Про Національну раду з питань взаємодії органів
державної влади та органів місцевого самоврядування” № 149/2008 від 21
лютого 2008 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=340%2F2006
15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Національну раду із сталого
розвитку України” від 16 вересня 2009 року № 997 / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua
16. Указ Президента “Про Національну раду з питань науки, інновацій та
сталого розвитку України” №664/2009 від 21.08.2009 / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=664%2F2009
17. Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми / [Аналітична
доповідь Центру Разумкова] // Національна безпека і оборона. – 2008. - №4. –
С.2 – 31.
18. Блейклі Е. Дж. Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і
практика / Блейклі Е. Дж.; [Пер. з англ. Анжела Кам’янець]. – [Вид. 2-е]. –
Львів: Літопис, 2002. – 416 с.
19. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)
“Шляхом Європейської інтеграції” / [Гальчинський А.С., Геєць В.М. та ін.] ;
Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т економічного прогнозування НАН України, М-
во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату
України, 2004. – 416 с.
20. Палійчук М. В. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на
основі віртуальної організаційної структури матричного типу / [Палійчук М.В.,
Шкварилюк В.В., Попович В.В., Петренко В.П.] // Регіональна економіка. –
2008. - №4. – С.24 - 31.
21. Белебеха О.І. Управління розвитком сільських територій на регіональному
рівні / І.О. Белебеха, В.В. Бакум // Економіка АПК. – 2006. - №11. – С. 118-123.
22. Куйбіда В. Механізм взаємодії державної системи управління і органів
місцевого самоврядування в Україні / Куйбіда В., Фрис Р. // Регіональна
економіка. – 2003. - №1. – С.92-95.
23. Монастирський Г. Формування нової парадигми управління економічним
розвитком територіальних спільнот базового рівня: матеріали міжнародної
науково-практичної конференції “Міжнародний бізнес та менеджмент:
проблеми та перспективи в умовах глобалізації, (Тернопіль, 22-24 жовт. 2008
р.) / М-во осв. і науки України, Терн. нац. економ. ун-т. – Тернопіль: ТНЕУ:
Економічна думка, 2008. – 616 с.

Published

2018-05-05

How to Cite

Мацьків, Р. Т. (2018). ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІН У ВЗАЄМОСТОСУНКАХ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСРЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СТРУКТУР. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(1). Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/64