THE IMPACT OF GLOBAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE GAS MARKET

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2%20(20)-33-44

Keywords:

Keywords: globalization, energy, gas sector

Abstract

The article is devoted to the study of global energy development trends and the identification of global impact factors on the development of national energy markets. The analysis of scientific publications and factual information revealed the nature and extent of changes taking place in the energy markets and significantly affecting the formation of energy policy of the states. It is revealed that the main global trends consist in changing the model of the energy sector, the gradual reduction of the use of fossil fuels, the formation of a competitive environment in the markets of natural gas, electricity, coal, intensive development of technologies for the use of non-conventional energy resources. It is proved that the dominant economic development of the leading countries of the world is the paradigm of improving energy efficiency and the use of renewable and alternative energy sources. At the same time, one of the priorities of global energy development is the introduction of measures to prevent and adapt to climate change.The scientific novelty of this study is to identify, detail and systematize global factors that reflect the threats and opportunities for the development of world energy and determine the main trends in the development of energy markets. It is established that the development of the national market of natural gas in the medium and long term, the formation of a national energy strategy require the consideration of the main global factors that are identified and systematized in the research process by groups such as market, political, resource, technological, infrastructure, environmental, institutional .

The prospects for further research will be to detail and quantify the impact of global factors on the development of national energy markets, which will contribute to the improvement of theoretical and methodological tools for forecasting the development of national and world energy, the integration of energy markets in the global dimension, addressing issues of sustainable human development and the preservation of the natural environment in the long term.

References

Aitov S. Sh. (2004.) Formyrovanie еkonomicheskykh kontseptsyi o hlobalyzatsyi: k postanovke problem. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana – Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, issue 4, 243-246 [in Ukrainian].

Belorus O.H. (2003). Ekonomycheskaia systema hlobalyzma: KNEU [in Ukrainian].

Vlasov V. I. (2011). Hlobalizatsiia i hlobalistyka: istoriia, teoriia, praktyka, personali NNTs «IAE» [in Ukrainian].

Deliahyn M. (2003). Myrovoi kryzys: Obshchaia teoryia hlobalyzatsyi .YNFRA-M, 2003 [in Ukrainian].

Karasova N. A. (2015). Hlobalizatsiia svitovoho hospodarstva ta yii suchasni kharakterystyky. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, № 1 [56], 28-32 [in Ukrainian].

Osadchaia Y.(2002). Hlobalyzatsyia i hosudarstvo: novoe v rehulirovanii ekonomyky razvitykh stran . Myrovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia - World economy and international relations , № 11, 3-14[ in Russia].

Tarkhanova N. O. (2013). Hlobalizatsiia svitovoho hospodarstva ta yii vplyv na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy. Visnyk Donbaskoi natsionalnoi akademii budivnytstva i arkhitektury – Bulletin of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, issue 2 , 98-103[in Ukrainian].

Utkin A. (2002). Hlobalizatsyia: protsess i osmyslenie M. : Lohos [in Ukrainian].

Fedun I. L.(2018). Ekonomichna hlobalizatsiia ta formuvannia mizhnarodnykh vyrobnychykh merezh . Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society , № 15, 71-77[in Ukrainian].

Elianov A.(2004). Hlobalyzatsyia i dohoniaiushchee razvitie. Myrovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia – World Economy and International Relations , № 1, 3-16.

Friedman Th. (2000). Understanding Globalization. The Lexus and the Olive Tree. N.-Y.: Anchor Book [in USA].

Babiak L. V., Babiak O.V. (2013). Naftohazovyi kompleks Urainy v umovakh rynkovoi ekonomiky. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems , № 776, 347–351 [in Ukrainian].

Burlaka H. (2004). Tendentsyi myrovoho potrebleniia prirodnoho haza. Neft i haz – Oil and gas, № 8, 44–48.

Horal L. T. (2011). Teoriia i praktyka restrukturyzatsii hazotransportnoi systemy. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].

Polianska A. S.(2011). Osnovni napriamy ta mekhanizmy reformuvannia hazovoho rynku v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", № 720 ,389–394[in Ukrainian].

Muzychenko M. V. (2017). Suchasnyi rynok pryrodnoho hazu YeS: struktura ta tendentsii rozvytku. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience , № 22, 46-52 [in Ukrainian].

Romashko O. M.(2012). Osoblyvosti funktsionuvannia rynku hazu v YeS Ekonomichnyi chasopys- XXI – Economic Newsletter-XXI , № 5-6, 49-52[in Ukrainian].

Rumiantsev A. P.(2016). Tendentsii vykorystannia enerhetychnykh resursiv svitovoi ekonomiky. Stratehiia rozvytku Ukrainy – Strategy of development of Ukraine , № 1, 24-26[in Ukrainian].

Chukaieva I. K., Ramazanov V.A. (2014). Mozhlyvosti ta ryzyky realizatsii variantiv dyversyfikatsii importu pryrodnoho hazu v Ukrainu . Ekonomika i prohnozuvannia - Economics and Forecasting, № 2, 36-48[in Ukrainian].

Shvydkyi O.A. (2012). Suchasni faktory rozvytku svitovoho enerhetychnoho rynku .Mizhnarodna ekonomichna polityka[in Ukrainian].

Yukhymets R. S.(2014). Inozemnyi dosvid transformatsii hazovykh rynkiv: perspektyvy ta zahrozy dlia Ukrainy . Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. Seriia. Ekonomichni nauky. Naukovyi zhurnal - Foreign Trade: Economics, Finance, Law. Series. Economic Sciences. Scientific Journal ,№ 5-6, 113-124 [in Ukrainian].

Markevych K. (2018). Hlobalni enerhetychni trendy kriz pryzmu natsionalnykh interesiv .Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

BP Statistical Review of World Energy (2018). URL: http://agpu.org.ua/upload/files/1015312300167.pdf.

BP Statistical Review of World Energy (2008). URL:http://large.stanford.edu/publications/coal/references/docs/statistical_review_of_world_ energy_full_review_2008.pdf.

Dzoba O. H. (2012). Systema tsilei ta priorytetiv u sferi derzhavnoho upravlinnia hazozabezpechenniam Ukrainy . Innovatsiina ekonomika. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal - Innovative economy. All-Ukrainian Scientific and Production Magazine. № 1 (27), 43-49 [in Ukrainian].

Dzoba O. H. (2013). Osoblyvosti upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv systemy hazozabezpechennia . Stalyi rozvytok ekonomiky. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal - Sustainable development of the economy. All-Ukrainian Scientific and Production Magazine , №3(20), 216-220 [in Ukrainian].

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist” URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/605-2017-r [in Ukrainian].

Published

2019-09-30

How to Cite

Dzoba, O. H., & Kinash, I. P. (2019). THE IMPACT OF GLOBAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE GAS MARKET. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(20), 33-44. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-33-44