EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF «GREEN» INVESTMENTS

Authors

  • Yaroslav Vytvitskyi Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • uliana Vytvytska Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2021-1(23)-35-44

Keywords:

Abstract

Abstract. The article is devoted to the development of methodological approaches to evaluating the effectiveness of "green" investments. A methodical approach has been proposed, which combines a differentiated consideration of the peculiarities of investment, obtaining environmental and economic benefits and opportunities for their use at different stages of the long life cycle of such investment projects. The life cycle of "green" investment projects has been divided into three periods - the period of investment costs (design, purchase of necessary equipment and materials, construction of the facility), payback period (rehabilitation) and after payback (primary operational) period. Environmental and economic benefits have been classified that can be obtained during the life cycle of a "green" investment project in the form of: environmental risk, which is a quantitative measure of an environmental event or accident and is defined as the product of possible damage to the environment, legal entities and individuals, and the probability of an emergency; net economic profit; direct environmental benefits of the investor; indirect environmental and economic benefits that may arise from third parties. Peculiarities of formation of ecological and economic benefits in each of the periods and possibilities of their monetization have been determined. For each period, it is envisaged to apply the relevant time factor accounting procedures (compounding, discounting), various moments of time to which the reduction of environmental and economic benefits and investment costs, discount rates and income rates that take into account the specific risks for each period. Two models for evaluating the effectiveness of "green" investments have been proposed, one of which is based on the direct identification and determination of direct and indirect environmental and economic benefits from the implementation of "green" investment projects, and the second - using adjustment factors that take into account the possibility of positive and negative externalities that may occur to third parties who are not direct participants in the projects.

References

Література

Green economy. European Environmental Agency. 2016. URL: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/green-economy.

Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні: навч. посіб. / Т.П. Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко та ін.; за наук. ред. Т.П. Галушкіної. К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 154 с. URL: http://www.dea.edu.ua/img/source/Book/1.pdf.

Зелені інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова. Київ. 2019. 316 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.

Данилишин Б. М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. С. 156-169.

Андреева Н. Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление. О.: ИПРЭЭН НАН Украины, 2006. 536 с.

Екологічна безпека в умовах глобалізації світової економіки / за ред. акад. НААН України М. А. Хвесика. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. С.173-186.

Методы решения экологических проблем: монография: в 7 т. Т. 4. Экологические вызовы и экономические возможности / под ред.: Л. Г. Мельника, О. А. Лукаш. Сумы: Сумский государственный университет, 2015. 785 с.

Мельник Л. Г., Дегтярьова І. Б. Урахування екстернальних ефектів підприємств при еколого-економічному обґрунтуванні регіонального розвитку. Регіональна економіка. 2010. №3. С. 29-36. URL: http://re.gov.ua/re201003/re201003_029_MelnykLH,DehtiarevaIB.pdf.

Ліпич Л., Глубіцька Т. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІІ. Економіка та управління підприємствами. 2015. С. 28-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_3_7.

Витвицький Я. С., Гавадзин Н. О. Врахування фактору часу при оцінці природоохоронних інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній сфері. Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. ТНЕУ. Тернопіль. 2012. № 10 (ч.1). С. 83 – 90.

Витвицький Я. С. Оцінювання ефективності природоохоронних інвестиційних проектів. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 28-29 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. С. 217-221.

Шапошников К. С. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом. Ефективна економіка. 2017. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6211.

Гончарова Н. М. Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2018. Випуск 19. С. 393-400. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/67.pdf.

Вишницька О. І. Особливості встановлення дисконтних ставок інвестиційних проектів у сфері природокористування. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/11127/1/12.pdf.

Вишницька О. І. Екологічні інвестиції: сутність, класифікація, принципи та напрями реалізації. Вісник Сумського державного університету. 2013. Вип. 2. С. 51-58.

Самойленко Ю. Удосконалення системи оцінки впливу на довкілля в контексті екологічного супроводу проектів. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. Випуск 3. 2017. С. 109-117. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2410-0919/article/viewFile/123577/118221

Кравчик Ю. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності реалізації природоохоронних заходів. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1505

Латишева О. В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). URL: http://www.evd-journal.org/download/2018/1(51)/pdf/10-Latysheva.pdf.

Хомутенко Л. І., Кіріл’єва Л. В. Принципи формування «зеленого» інвестування країни, роль та значення для конкурентоспроможності. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2020. № 1. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/1_2020/6_Khomutenko_Kirilieva.pdf

Рибіна Л. О., Адаменко А. П. Розвиток «зеленого» інвестування в Україні. Інфраструктура ринку. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020. Вип. 42. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/57.pdf.

Gollier С. Ecological discounting. Toulouse School of Economics (LERNA and IDEI). 2009. 27 р. URL: https://ecologicaldiscount4.dvi (idei.fr)

Puppim de Oliveira J. A. Green economy and governance in cities: assessing good governance in key urban economic processes. J. Clean Prod. 2013. Vol. 58. P. 138– 152. URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613 005040.

Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Пер. с нем. М.: Альпина нон-фикшн, 2016.

Бобылев С. Н., Горячева А. А., Немова В. И. «Зеленая» экономика: проектный поход. Материалы V Московского экономического форума (30–31 марта 2017). Государственное управление. Электронный вестник. 2017. Выпуск № 64. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk64.oktjabr2017g./materiali_v_moskovskogo_ekonomitcheskogo_foruma_(30_31_marta_2017)/bobylev_goryacheva_nemova.pdf.

Юсупова Г. Ф. К вопросу применения процедури дисконтирования при оценке экономической эффективности эколого-ориентированних инветиционных проектов. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1804319664/Jusupova.pdf.

Инвестиции социального воздействия: сущность, зарубежный опыт и методология оценки их эффективности: Материалы 1-го форума импакт-инвестиций в Беларуси. Минск. 94 с. URL: https://www.impactinvestment.by/doc/broshura_Impact_Invest.pdf.

Витвицька У. Я. Розвиток методологічних засад оцінювання ефективності інвестицій. Економічний аналіз. Тернопіль. 2016. Том 26. №1. С. 92-98.

Камнева І. О. Теоретико-методологічні основи оцінки екологічного ризику на промисловому підприємстві. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_26.

Степанов В.М. Рискология: основания, приложения, тезариурус: монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2019. 292 с.

Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С. В. Князя. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 372 с.

Мендрул А. Г., Ларцев В. С. Оценка стоимости нематериальных активов. К: ООО «Полиграф-Информ», 2004. 264 с.

References

Green economy. (2016). European Environmental Agency. URL: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/green-economy.

Osnovni zasady vprovadzhennia modeli «zelenoi» ekonomiky v Ukraini: navch. posib. / Halushkina, T. P., Musina, L. A., Potapenko. V. H. ta in.; za nauk. red. T. P. Halushkinoi. (2017). K.: Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia. URL: http://www.dea.edu.ua/img/source/Book/1.pdf [in Ukrainian].

Zeleni investytsii u stalomu rozvytku: svitovyi dosvid ta ukrainskyi kontekst. (2019). Tsentr Razumkova. Kyiv. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf [in Ukrainian].

Danylyshyn, B. M. (2001). Pryrodno-tekhnohenni katastrofy: problemy ekonomichnoho analizu ta upravlinnia. K.: ZAT «NIChLAVA», 156-169 [in Ukrainian].

Andreeva, N. N. (2006). Ekologicheski orientirovannyie investitsii: vyibor resheniy i upravlenie. O. IPREEN NAN Ukrainyi [in Russian].

Ekolohichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky (2018) / za red. akad. NAAN Ukrainy M. A. Khvesyka. K.: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Metodyi resheniya ekologicheskih problem: monografiya: v 7 T. (2015). Vol. 4. Ekologicheskie vyizovyi i ekonomicheskie vozmozhnosti / pod red.: L. G. Melnika, O. A. Lukash. Sumyi: Sumskiy gosudarstvennyiy universitet [in Russian].

Melnyk, L. H., Dehtiarova, I. B. (2010). Urakhuvannia eksternalnykh efektiv pidpryiemstv pry ekoloho-ekonomichnomu obgruntuvanni rehionalnoho rozvytku. Rehionalna ekonomika - Regional Economy, 3, 29-36. URL: http://re.gov.ua/re201003/re201003_029_MelnykLH,DehtiarevaIB.pdf [in Ukrainian].

Lipych L., Hlubitska T. (2015). Otsinka efektyvnosti vkladennia investytsii v ekolohichni proekty za synerhetychnym efektom. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Rozdil III. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University. Part III. Economics and business management, 28-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_3_7 [in Ukrainian].

Vytvytskyi, Ya. S. Havadzyn, N. O. (2012). Vrakhuvannia faktoru chasu pry otsintsi pryrodookhoronnykh investytsiinykh proektiv u naftohazovydobuvnii sferi. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats kafedry ekonomichnoho analizu i statystyky – Economic analysis: a collection of scientific papers of the Department of Economic Analysis and Statistics. TNEU. Ternopil, 10 (p.1), 83 – 90. [in Ukrainian].

Vytvytskyi, Ya. S. (2020). Otsiniuvannia efektyvnosti pryrodookhoronnykh investytsiinykh proektiv. Ekonomiko-upravlinski aspekty transformatsii ta innovatsiinoho rozvytku haluzevykh i rehionalnykh suspilnykh system v suchasnykh umovakh: materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Ivano-Frankivsk, 28-29 kvitnia 2020 r.) – Economic and managerial aspects of transformation and innovative development of branch and regional social systems in modern conditions: materials of the II All-Ukrainian scientific-practical internet-conference. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, 217-221 [in Ukrainian].

Shaposhnykov, K. S. (2017). Otsinka efektyvnosti vkladennia investytsii v ekolohichni proekty za synerhetychnym efektom. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6211 [in Ukrainian].

Honcharova, N. M. (2018). Analiz metodychnykh pidkhodiv do otsiniuvannia efektyvnosti investytsiinykh proektiv. Rozvytok produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika – Development of Productive Forces and Regional Economy, issue 19, 393-400. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/67.pdf [in Ukrainian].

Vyshnytska, O. I. (2011). Osoblyvosti vstanovlennia dyskontnykh stavok investytsiinykh proektiv u sferi pryrodokorystuvannia. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/11127/1/12.pdf [in Ukrainian].

Vyshnytska, O. I. (2013). Ekolohichni investytsii: sutnist, klasyfikatsiia, pryntsypy ta napriamy realizatsii. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu – Bulletin of SSU. Series “Economics”, issue 2, 51-58. [in Ukrainian].

Samoilenko, Yu. (2017). Udoskonalennia systemy otsinky vplyvu na dovkillia v konteksti ekolohichnoho suprovodu proektiv. Ekonomichnyi dyskurs. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal – Economic discourse. International scientific journal, issue, 109-117. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2410-0919/article/viewFile/123577/118221 [in Ukrainian].

Kravchyk, Yu. V. (2012). Metodolohichni pidkhody do otsinky efektyvnosti realizatsii pryrodookhoronnykh zakhodiv. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1505 [in Ukrainian].

Latysheva, O. V. (2018). Ekolohichni investytsii: suchasnyi stan ta perspektyvy yikh vprovadzhennia v Ukraini dlia zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 1(51). URL: http://www.evd-journal.org/download/2018/1(51)/pdf/10-Latysheva.pdf [in Ukrainian].

Khomutenko, L. I., Kirilieva, L. V. (2020). Pryntsypy formuvannia «zelenoho» investuvannia krainy, rol ta znachennia dlia konkurentospromozhnosti. Visnyk SumDU. Seriia “Ekonomika” – Bulletin of SSU. Series “Economics”, 1. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/1_2020/6_Khomutenko_Kirilieva.pdf [in Ukrainian].

Rybina, L. O., Adamenko, A. P. (2020). Rozvytok «zelenoho» investuvannia v Ukraini. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure. O: Prychornomorsʹkyy naukovo-doslidnyy instytut ekonomiky ta innovatsiy, issue 42. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/57.pdf [in Ukrainian].

Gollier, S. (2009). Ecological discounting. Toulouse School of Economics (LERNA and IDEI), 27. URL: https://ecologicaldiscount4.dvi (idei.fr)

Puppim de Oliveira, J. A. (2013). Green economy and governance in cities: assessing good governance in key urban economic processes. J. Clean Prod, Vol. 58, 138-152. URL: www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0959652613005040.

Fyuks, R.(2016). Zelenaya revolyutsiya: Ekonomicheskiy rost bez uscherba dlya ekologii / Per. s nem. M.: Alpina non-fikshn [in Russian].

Bobyilev, S. N., Goryacheva, A. A., Nemova, V. I. (2017). «Zelenaya» ekonomika: proektnyiy podhod: Materialyi V Moskovskogo ekonomicheskogo foruma (30–31 marta 2017). Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyiy vestnik – Public Administration. Electronic Bulletin, issue 64. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk64.oktjabr2017g./materiali_v_moskovskogo_ekonomitcheskogo_foruma_(30_31_marta_2017)/bobylev_goryacheva_nemova.pdf [in Russian].

Yusupova, G. F. K voprosu primeneniya protseduri diskontirovaniya pri otsenke ekonomicheskoy effektivnosti ekologo-orientirovannih invetitsionnyih proektov. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1804319664/Jusupova.pdf [in Russian].

Investitsii sotsialnogo vozdeystviya: suschnost, zarubezhnyiy opyit i metodologiya otsenki ih effektivnosti. Materialyi 1-go foruma impakt-investitsiy v Belarusi – Materials of the 1st Impact Investment Forum in Belarus. Minsk. URL: https://www.impactinvestment.by/doc/broshura_Impact_Invest.pdf [in Russian].

Vytvytska, U. Ya. (2016). Rozvytok metodolohichnykh zasad otsiniuvannia efektyvnosti investytsii. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis. Ternopil, Vol. 26, 1, 92-98 [in Ukrainian].

Kamneva, I. O. (2015). Teoretyko-metodolohichni osnovy otsinky ekolohichnoho ryzyku na promyslovomu pidpryiemstvi. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_26 [in Ukrainian].

Stepanov, V. M. (2019). Riskologiya: osnovaniya, prilozheniya, tezariurus. Odessa: IPREEI NAN Ukrainyi [in Ukrainian].

Ekonomika pryrodokorystuvannia ta upravlinnia pryrodookhoronnoiu diialnistiu: monohrafiia/ za nauk. red. d-ra ekon. nauk S. V. Kniazia. (2014). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Mendrul, A. G., Lartsev, V. S. (2004). Otsenka stoimosti nematerialnyih aktivov. K: OOO «Poligraf-Inform» [in Russian].

Published

2021-06-30

How to Cite

Vytvitskyi, Y., & Vytvytska, U. (2021). EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF «GREEN» INVESTMENTS. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(23), 35–44. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2021-1(23)-35-44