DETERMINING THE IMPACT OF BUSINESS INFRASTRUCTURE SUPPORT POLICY ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Authors

  • Руслан Данилейчук
  • Галина Кісь

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-1(27)-62-75

Keywords:

entrepreneurship, stimulating the development of entrepreneurship infrastructure, ensuring the development of entrepreneurship, institutional foundations for the development of entrepreneurship infrastructure, economic policy.

Abstract

The article examines the determination of the impact of the policy of entrepreneurship’ infrastructure supporting on the development of regional socio-economic systems. To fully understand the impact of such a policy, the authors identified ways to improve the legal support for the development of entrepreneurship and identified areas of regulatory policy that can positively affect the development of entrepreneurship infrastructure.

The study formulates a list of the main directions of the state regional policy, which is aimed at reducing significant territorial differences in the development of different regions. It is determined how regional and local authorities can influence the development of business infrastructure. A list of areas that can be implemented within the framework of regional programs and projects to improve the business climate in the field of business infrastructure development has been compiled. The principles and approaches to creating the necessary institutional foundations for the development of business infrastructure have been developed, and the orientations of the regional policy strategy for supporting the development of business infrastructure have been determined.

The authors describe the conditions that are necessary for the development of international investment infrastructure based on programs aimed at the general improvement of the business environment in the region, as well as at the improvement of regulatory policy at the local level. The mechanism of formation of a regional model for stimulating the development of entrepreneurship infrastructure is revealed and its essence is defined. A list of directions is proposed, the implementation of which within the framework of the implementation of regional programs and projects will contribute to the restoration of a positive entrepreneurial climate in the field of entrepreneurship infrastructure development, the main of which are: introduction of incentives for highly effective entrepreneurial activity; correction of the economic and legal environment in the direction of stimulating investment in infrastructure projects; support of the institutional environment for the formation of venture entrepreneurship; stimulating the expansion of the range of financial services; introduction of real mechanisms of public-private partnership in the field of entrepreneurship infrastructure development; support for the functioning of business clusters.

References

Яцюк О. С. (2018). Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”). 2 (18), 54-60. DOI: 10.31471/2409-0948-2018-2(18)-54-60

Kis S., Mosora L., Mosora Y., Yatsiuk O., Malynovska G., Pobihun S. (2020). Personnel Certification as a Necessary Condition for Enterprise’ Staff Development. Management Systems in Production Engineering. 28 (2), 121-126. DOI: 10.2478/mspe-2020-0018.

Kis S., Malynovska G., Petrenko V., Yatsiuk O. (2019). Matriх of Personality Intelligent Characteristics as an Instrument for its Development Management. Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 95. DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.64

Данилейчук Р. Б. (2017). Роль державної інфраструктури підтримки малого бізнесу у формуванні конкурентного середовища. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України : колективна монографія (За заг. ред. О. Г. Дзьоби, Л. Є. Сімків, С. М. Кафки). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 74-83.

Яцюк О. С. (2007). Аналіз результатів діяльності та оцінка перспектив розвитку машинобудівних підприємств Івано-Франківської області. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 576, 348-354.

Варналій З. С., Кузнецова І. С. (2002). Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва: монографія. К.: НІСД, 104 с.

Варналій З.С. (2005). Мале підприємництво: основи теорії і практики [монографія]. К.: Т-во "Знання", КОО, 302 с.

Данилейчук Р. Б., Кісь Г. Р., Кісь С. Я., Яцюк О. С. (2020). Аналіз світового досвіду місцевого самоврядування та напрямів імплементації його елементів в Україні. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 62-66.

Галгаш Р., Семененко І., Білоус Я. (2019). Трансформація інституційного забезпечення та системи регіонального управління при створенні об’єднаних територіальних громад в умовах гібридних загроз. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 4 (252), 11-16.

Покришка Д. С., Жаліло Я. А., Ляпін Д. В. (2010). Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналітична доповідь. К.: НІСД, 72 с.

Khrushch N., Forkun I., Kravchyk Y., Bordanova L., Chenash V. (2022). Trends and patterns of the impact of the economic potential implementation on the development of regions in the conditions of the creative economy formation.Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 44(2), 159-166.

Snieška V., Šimkūnaitė I. (2009). Socio-economic impact of infrastructure investments. Inžinerinė ekonomika, (3), 16-25.

Srinivasu B., Rao P. S. (2013). Infrastructure development and economic growth: Prospects and perspective. Journal of business management and Social sciences research, 2(1), 81-91.

Carlos U., Meza F. (2010). Financial Liberalization, Structural Change, and Real Exchange Rate Appreciations. IMF Working Paper, IMF Institute, March 2010, 41 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1063.pdf

The White House Conference on Small Business. (2008). Issue Handbook. Foundation for a New Century. Washington, 349 р.

Король В. С., Данилейчук Р. Б. (2011). Формування та розвиток інфраструктури малого бізнесу на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області): монографія. Івано-Франківськ, Луцьк: ВІЕМ, 168 с.

Yatsiuk O. S. (2019). Modern approaches to the management of rural areas sustainable development. Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації: зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Житомир: ЖНАЕУ, 585-587.

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. (2001). Урядовий кур'єр. 11, 8.

Моніторинг виконання регіональних програм підтримки малого підприємництва на 2009-2010 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=198152&cat_id=33774

Про засади державної регіональної політики (2015). Закон України від 05.02.2015 р. Офіційний вісник України, 18, Ст. 470.

Published

2023-08-16

How to Cite

Данилейчук, Р., & Кісь, Г. (2023). DETERMINING THE IMPACT OF BUSINESS INFRASTRUCTURE SUPPORT POLICY ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(27), 62–75. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-1(27)-62-75