FEATURES OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SYSTEM EVOLUTION

Authors

  • Halyna Malynovska Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Andriy Ivasiv Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Ihor Bodnarchuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Ruslan Danyleichuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-63-76

Keywords:

human capital, human development, economic system, intellectual-behavioral economics, intellectualization of economic activity.

Abstract

The article examines and substantiates the relationship between the development of human capital and the evolution of economic systems for the further development of recommendations for managing the development of human capital in modern conditions. The

 

author proved the need for research aimed at establishing the peculiarities of the formation and development of human capital in the conditions of the evolution of economic systems. The result of such studies should be a theoretical substantiation of the role and place of human capital in the processes of evolutionary changes and confirmation of the priority of the impact on human capital for the effective development of the economic system.

The author established that personal abilities in the structure of the primary human capital of the pre-industrial era are a personalized resource of knowledge, abilities, skills and experience that a person used to transform available natural and other resources into performance results in order to satisfy both personal and social needs. At the same time, in the era of industrial economy, the structure of human capital identified personalized intellectual resources (intellectual abilities of individuals who generate and justify ideas for technical, technological, organizational and other improvements), structural and market intellectual resources in the part of human knowledge about the possibilities of using the results intellectual activity and active intellectual resources as a result of the combination of man and machine.

It was determined that changes in socio-economic formations are accompanied by changes in the component composition of the structure of human capital, which is formed in accordance with the conditions of development of economic systems. It is proposed to characterize the modern economic system by the term "intellectual-behavioral economy", taking into account the priority of the role of a person with his inherent intellectual and behavioral characteristics in the results of the economic activity of economic entities, and the implementation of human capital management functions in the conditions of such an economy requires the improvement of processes, procedures, decision-making technologies regarding organization, motivation, control and planning of its development, the results of which will determine the level of intellectualization of economic activity.

References

Дергалюк Б.В. Індустріальні та постіндустріальні ознаки структурних трансформацій національних економічних систем. Інфраструктура ринку. Випуск 33. 2019. С. 77-80.

Кондрашова-Діденко В. Інтелектуально зорієнтована економіка. Вісник КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Економіка. Випуск 109. 2009. С. 56-59.

Мудрак Р.П. Економічна теорія: Навчальний посібник. Умань, 2018. 619 с.

Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення: монографія. Житомир: Полісся, 2015. 564 с.

Чирак І.М. Нова економіка: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ. 2016. 236 с.

Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 [відп. ред. С.В. Мочерний]. К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. 864 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. 496 с.

Грішнова О.А. Ефективність інвестицій в людський капітал в Україні. Проблеми розвитку ринку праці та політика зайнятості населення в умовах трансформації економіки України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (20- 21 листопада 2003 року). Луганськ: Східноук. нац. університет ім. В. Даля, 2003. С. 38.

Schulz T.W. Investment in Human Capital. American Economic Review. 1961. March,

№ 51. Р. 1-17.

Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. New York, 1964. 268 p.

Коломієць В. М. Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. Дніпро, 2019. 491 с.

Вовканич С., Семів Л. Людський та інтелектуальний капітал в економіці знань.

Вісн. НАН України. 2008. № 3. С. 13-23.

Ільницький Д. Національний інтелектуальний капітал в глобальному науково- освітньому просторі: методологія досліджень. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія “Економічні науки”). Херсон: ХДУ – ВД «Гельментика», 2014. Вип.

Ч. 1. С. 14–22.

Johansson U.A. Human Resource Perpective on Intellectual Capital. In: Perpectives on Intellectual Capital. Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.

Смирнов В.Т., Скоблякова И.В. Классификация и виды человеческого капитала в инновационной экономике. Библиотека креативной экономики. URL: http://umc.gu- unpk.ru/umc/ arhiv/2006/1/Smirnov_Skobliykova.pdf.

Злупко С.М. Радецький Й.І. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні: навч. посіб.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 193 с.

Кісь С.Я. Наукові основи інтелектуалізації діяльності підприємств: дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Івано- Франківськ, 2016. 493 с.

Салихов Б.В., Нейматова Б.А. Функциональная структура интеллектуального капитала предприятия как объект управления. Креативная экономика. 2008. № 11 (23). c. 50-58. URL: http://www. creativeconomy.ru/ articles/2606/

Кондрашова-Діденко В.І., Діденко Л.В. Інтелектуально зорієнтована економіка: Актор-контексти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2014. Вип. 25. С. 26-34.

Федулова Л.І., Корнєєва Т.М. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4. С. 73–86.

Геєць В. Характер перехідних процесів до економік знань. Економіка України.

№ 4. С. 4-14.

Ажажа М.А. Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогрессу. Соціальна перспектива і регіональний розвиток. Запоріжжя: ТОВ «КСК-Альянс», 2007. Випуск 2. С. 37-40.

Жарінова А.Г. Економіка знань: зміст та роль інтелекту людини в її формуванні. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. № 28 (2010). URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/222/218

Кривий В.І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 18. С. 12-16.

Чернобай Л.І., Широн Ю.О. Поведінкова економіка: сутність та підходи до визначення. Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. 2016. Вип. VIII. С. 71-78.

Кизима Т.О. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій. Світ фінансів. 2013. Вип. 3. С. 7-18.

Повод Т.М., Адвокатова Н.О. Поведінкова економіка: сутність та концептуалізація поняття. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2020. Випуск 2. С. 213-221.

Алієв Р. А., Дригола К. В., Вертелецька О. М. Особливості формування інтелектуальної економіки країн світу. Економічний простір. 2019. №14. С. 36-48.

Kis S., Mosora L., Mosora Yu., Yatsiuk O., Malynovska G., Pobihun S. Personnel Сertificationаs a Necessary Condition for Enterprise’ Staff Development. Management Systems in Production Engineering. 2020. Volume 28, Issue 2. pp. 121-126.

Malynovska G., Kis S., Kalambet Ya., Yatsiuk O. A mathematical and testing tool for personal human capital research assessment. Management Science Letters. 2020. Volume 10. 3291-3298.

Kis S., Malynovska G., Petrenko V., Yatsiuk O. Matriх of Personality Intelligent Characteristics asan Instrument for its Development Management. Advancesin Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 95. URL: https://www.atlantis- press.com/proceedings/smtesm-19/125917672

Ревтюк Є.А. Концептуальні основи управління людським капіталом підприємств: моногр. Івано-Франківськ: Сімик, 2015. 245 с.

Marrewijk van M., TimmersJ. Human Capital Management: New Possibilities in People Management. Journal of Business Ethics. 2003. Vol. 44, No. 2/3. pp. 171-184.

Published

2023-12-31

How to Cite

Malynovska, H., Ivasiv, A., Bodnarchuk, I., & Danyleichuk, R. (2023). FEATURES OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SYSTEM EVOLUTION. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(28), 63–76. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-63-76