Rating assessment of scientific and pedagogical workers: theoretical and methodical aspects within a market approach

Keywords: Keywords: rating assessment, scientific and pedagogical workers, marketing purpose, principles and concepts.

Abstract

The article investigates the theoretical and methodological principles of scientific and pedagogical workers rating assessment in higher educational institutions (HEI). According to the results of broad literature analysis, rating systems formation peculiarities of scientific and pedagogical university workers were determined. Further development of approaches to specification and detailing of the essence, functions, purposes and tasks of rating assessment, formation of principles, requirements and criteria, justification and rating models selection, harmonization of theoretical concepts with the practice of applying procedures for rating assessment in the HEI is substantiated.

Research novelty is to elaborate on the essence and functions of scientific and pedagogical workers rating assessment system being considered as a multidimensional information system, which in turn is the subsystem of a more general management system. Scientific and pedagogical workers rating assessment system  involves continuous observation, measurement and controlled object conditions evaluation, operational management decisions adoption, ensures the implementation, verification and review of management objectives, promotes educational and scientific standardization processes, provides ongoing regulation and forecasts further development. Rating assessment system is inextricably linked with professional activities monitoring of scientific and pedagogical workers in higher educational institutions and performs similar functions, such as informational, management, systematic, predictive, activating, analytical, qualimetric, corrective, diagnostic and formative ones.

An important element of the scientific novelty studies is the feasibility justification of using a market approach based on  marketing, social and ethical concepts marketing in formulating the goals, objectives and rating systems constructing principles for scientific and pedagogical workers.

It is established that the most relevant principles in scientific and pedagogical workers rating systems formation are the principles of integrity with the general management system, dynamism and adaptability, orientation towards the needs of educational and scientific services consumers.

Prospects for further research are related to the theoretical foundations development and methodology for building marketing complexes of educational and scientific services aimed at maximizing the consumers and society needs, which will be attained through more efficient management of human resource potential based on the use of rating models.

References

Baboval N. R. Formuvannia naukovo-pedahohichnoho potentsialu vyshchoho navchalnoho zakladu yak skladovoi rynku osvitnikh posluh / N. R. Baboval // Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2016. – Vypusk 30. – S. 88 – 101.

Raievnieva O. V. Pobudova alternatyvnoi systemy reitynhuvannia naukovoi aktyvnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy: metodychni zasady ta rezultaty aprobatsii / O. V. Raievnieva, S. O. Stepurina // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №8(16). – S. 48 – 57.

Bohatov O. Y. Reitynhovoe upravlenye ekonomycheskymy systemamy / O.Y. Bohatov, Yu. H. Lysenko, V. L. Petrenko, V. H. Skobelev. – Donetsk : Yuho-Vostok, 1999. – 109 s.

Vitlinskyi V. V. Modeliuvannia reitynhovoi otsinky vyshchoho navchalnoho zakladu / V. V. Vitlinskyi, T. Ye. Obolenska, N. V. Zhyhotska // Ekonomichna kibernetyka. – 2000. – № 3 - 4. – S.64–73.

Horskyi P. Polozhenye ob analytycheskom reitynhe ranhovoho typa / P. Horskyi. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa: http: www.pavel.gorskiy.ru.

Ivchenko N. B. Model reitynhovoho otsiniuvannia ta upravlinnia bankom / N.B. Ivchenko, M. O. Havrashenko // Vostochno-evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi. – 2011. – № 8. – Tom 4. – S. 48 – 51.

Karmynskyi A.M. Reitynhy v ekonomyke: metodolohyia i praktyka: monohrafyia / A. M. Karmynskyi, A. A. Peresetskyi, A. E. Petrov; pod red. A.M. Karmynskoho. – M.: Fynansy i statystyka, 2005. – 240 s.

Myronova L. H. Klasyfikatsiia reitynhovykh modelei ta yikh zastosuvannia v pryiniatti upravlinskykh rishen / L. H. Myronova // Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika". [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=583.

Tymokhyna Ya. V. Tymokhyn V.N. Model upravlenyia motyvatsyei na promyshlennom predpryiatii / Ya. V. Tymokhyna, V. N. Tymokhyn // Mizhnarodnyi zhurnal «Ekonomichna kibernetyka». – 2008. – № 5-6. – S. 72-77.

Engelmann B. Testing rating accuracy / B. Engelmann, E. Hayden, D. Tasche //Risk magazine. – January 2003 – P. 82-86.

Marczyk J. A New theory of risk and rating. – Editrice Uniservice – 2009 – 106 p.

Shin Jung Cheol University Rankings. Theoretical Basis, Methodology and Impacts on Global Higher Education / Shin Jung Cheol , Toutkoushian Robert K., Teichler Ulrich // The Changing Academy, Vol. 3 – 2011 – 274 p.

Dzoba O. H. Vykorystannia reitynhovykh protsedur pry formuvanni modeli upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom / O. H. Dzoba // Ekonomichnyi chasopys -KhKhI. Naukovyi zhurnal. – 2014. – № 3 – 4 (1), – S. 62 – 64.

Dzoba O. H. Zastosuvannia reitynhovykh protsedur dlia tekhniko-ekonomichnoi otsinky variantiv hazozabezpechennia Ukrainy z alternatyvnykh dzherel / O. H. Dzoba // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats. – 2014. – Vyp. 9 (160). – S. 90 – 94.

Annienkova I. P. Teoriia i metodyka monitorynhu yakosti profesiinoi diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv : dys. dokt. ek. nauk : 13.00.06 / Annienkova Iryna Petrivna – Kyiv, 2016. – 505 s.

Basalaeva O. H. Problemy vnedrenia reitynhovoi systemy otsenky deiatelnosty prepodavatelei / O. H. Basalaeva, Yu. M. Basalaev, A. N. Sadovoi / Unyversytetskoe upravlenye: Praktyka i analyz. – 2006. – № 2 (42), – S. 65-68.

Kinytskyi Ya. T. Reitynhove otsiniuvannia diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv universytetu ta efektyvnist yikhnoi naukovoi roboty / Ya.T. Kinytskyi, O. V. Holovko // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – 2011. – № 3. – S. 60 – 63.

Obmok O. H. Oblik rezultativ reitynhovoi otsinky diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Tekst] / O. H. Obmok // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. – 2014. – T. 2, Vyp. 3. – S. 82 – 90.

Serohin S. M. Otsiniuvannia uspishnosti diialnosti kafedr ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv / S.M. Serohin, Yu.P. Sharov // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. – 2010 . – № 2. – S. 22 – 27.

Khotomlianskyi O. Metodychni pytannia otsiniuvannia rezultativ profesiinoi diialnosti profesorsko-vykladatskoho skladu vyshchoho navchalnoho zakladu / O. Khotomlianskyi, T. Derevianko / Nauk.– prakt. zhurn. «Osvita i upravlinnia». – 2006. – № 3-4. – T. 9. – S. 144-151.

Shvets D. Ye. Reitynhove otsiniuvannia naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv v systemi VNZ Ukrainy / D. Ye. Shvets, O. O. Turba // Humanitarnyi visnyk ZDIA. – 2007. – Vypusk 31. – S. 205 – 213.

Shostak A. V. Motyvatsiinyi menedzhment: rol vnutrishno universytetskykh reitynhiv / A. V. Shostak, Ya. M. Rudyk // Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Pedahohika, psykholohiia, filosofiia. – 2016. – Vyp. 253. – S. 327 – 333.

Tysiachna Yu. S. Orhanizatsiini aspekty provedennia reitynhovoho otsiniuvannia vykladacha / Yu. S. Tysiachna // Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii vykladachiv i aspirantiv 30 bereznia 2016 r.: DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity», 2016. Tom 1. – S. 196 – 201.

Hryshchenko I. M. Otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu / I. M. Hryshchenko // Visnyk KNUTD. Spetsvypusk. Seriia «Ekonomichni nauky». VII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Efektyvnist orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity, 2017. – S. 154 – 168.

Polozhennia pro reitynhove otsiniuvannia profesiinoi diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv. – Ternopil: Ternopilskyi natsional¬nyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka. – 2016. – 32 s.

Polozhennia pro reitynh naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. – Kyiv: Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. – 2016. – 17 s.

Polozhennia pro reitynhove otsiniuvannia profesiinoi diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu imeni Olesia Honchara. – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara. 2015. – 16 s.

Polozhennia pro systemu reitynhovoi otsinky diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsiv¬nykiv Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. – Uman: Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny.–2016. – 22 s.

Vasyleva E. Yu. Reitynh prepodavatelei, fakultetov i kafedr v vuze: Metodycheskoe posobye / E. Yu. Vasyleva, O. A. Hranychyna, S. Yu. Trapytsyn. — SPb.: Yzd-vo RHPU ym. A. Y. Hertsena, 2007. — 159 s.

Veres O. M. Informatsiina model systemy formuvannia reitynhovykh spyskiv kafedr universytetu / O. M. Veres, V. V. Pasichnyk, L. B. Chyrun // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". – 2008. – № 610 : Informatsiini systemy ta merezhi. – S. 40-51.

Published
2019-05-21
How to Cite
Dzoba, O. H. (2019). Rating assessment of scientific and pedagogical workers: theoretical and methodical aspects within a market approach. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (1(19), 84-95. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-1(19)-84-95