About Terms of Rational Management of Using of Common Oil and Gas Resources of Ukraine: The Problem of Garmonization of Goals and Interests of Key Groups of Impact

Authors

  • В. І. Варцаба
  • С. Я. Кісь
  • В. П. Петренко
  • Є. А. Ревтюк

Keywords:

The market, the company, management, resources, oil, gas, use, efficiency, goals, interests, harmonization, results, social responsibility.

Abstract

Based on the analysis of evaluations of NSC "Naftogaz Ukraine" stated the fact of unsatisfactory performance of the company declared in its charter assignments, indicating an incomplete and poor performance of state-owned enterprise of their social obligations to the state and the people of Ukraine. Pointing to the current inability of the authorities adequately to intervene and regulate the processes that occur in the industry, the article identified possible ways and task of restoring the effectiveness and efficiency of the oil and gas complex of Ukraine by putting into practice the internal and external management of the Company's social responsibility concept, and on the basis of Analysis of spatial patterns of positioning Pareto optimal point on the surface of the utilitarian features of an effective market interaction of the three key players in the oil and gas sector of the domestic market needs to offer adequate socially responsible management of the sector management technologies and recommendations for its effective use.

References

1. Петренко В. П. Економічна та управлінська наука в нафтогазовій галузі України: стан, недоліки, шляхи удосконалення / Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2015. - №1(11). – С. 7-9.
2. Bowen Howard R. Social Responsibilities of the Businessman / H. R. Bowen. - N.Y.: Harper & Row, 1953. − 298 p.
3. Fridman M. The Social Responsibility of Business is to increase its Profits // New York Yimes Magazine. − September, 13.1970. − P.122-126. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
4. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія / за ред. д–ра філос. наук, проф. Г.Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.
5. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія / В. М. Шаповал. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011. – 357 с.
6. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501 с.
7. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / [О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін.]; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 296 с.
8. Мацьків Р. Т. Підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності підприємств нафтогазового комплексу / В. П. Петренко, Р. Т. Мацьків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – № 4(26). – С. 125-131.
9. Мацьків Р. Т. Галузевий стандарт з регулювання регіональної соціальної політики – передумова ефективного управління соціальними інвестиціями НАК «Нафтогаз України»/ Р. Т. Мацьків // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2010. – №2 (2). – С. 63-67. 10. Мацьків Р. Т. Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Р. Т. Мацьків. – Івано-Франківськ, 2011. – 247 арк.
11. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наукова монографія / [Варцаба В. І., Витвицький Я. С., Витвицька О. М. та ін.] / За заг. ред. проф. В. П. Петренка, доц. С. А. Побігуна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 468 с.
12. Статут національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» / [Електронний ресурс] Офіційний веб-сайт НАК «Нафтогаз України». – Режим доступу : http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut.pdf
13. Стратегічні цілі реформування НАК «Нафтогаз України» / [Електронний ресурс] Портал «Національна рада реформ». – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/download/Sessions/s4/7.3.%20Energy%20reform%20Naftogaz_Long%20UKR_2015%2003%2030.pdf
14. Петренко В. П. До визначення шляхів оптимізації стосунків держави, виробників і споживачів з використанням закономірностей парето-ефективного ринку // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2002 р. - №4. – С. 71-76.
15. Варцаба В. І. Щодо ідентифікації основних можливостей удосконалення і гармонізації стосунків агентів ринку в економіці добробуту / В. І. Варцаба // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». – 2014. - №1(9). – С. 67 - 72.
16. Фадєєва І. Г. Синергізм та координація роботи підсистем в інтегрованій системі управління нафтогазовидобувної корпорації / І. Г. Фадєєва // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – № 1-2. – С. 32-35.
17. Фадєєва І. Г. Роль додатного зворотного зв’язку в синергічному розвитку корпорацій / І. Г. Фадєєва // Електронний ресурс] Руснаука. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/32.../9 97541.doc.htm
18. Данилюк-Черних І. М., Петренко В. П. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики і синергізму / Регіональна економіка. - №1. – 2011. – С. 148 – 155.
19. Петренко В. П. Теоретична реінтерпретація сутності і дії зворотних зв’язків як основи інтеграційних процесів в управлінні соціально-економічними системами / В. П. Петренко, Д. І. Дзвінчук, О. В. Немчук // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: монографія / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Х.: «Цифрова друкарня №1», 2012. – С. 209-220.
20. Кісь С. Я. Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем / С. Я. Кісь // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – 2014. – (Т.18) №1. – С. 25-33.
21. Станьковська І. М. Системне управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інтелектуалізації / І. М. Станьковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 67-73.
22. Другов О. О. Інтелектуалізація як шлях до підвищення конкурентоспроможності реального сектора економіки України / О. О. Другов // [Електронний ресурс] Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2009. – Т.2, №7. – Режим доступу : http://fkd.org.ua/issue/view/1738
23. Закон України «Про нафту і газ» / [Електронний ресурс] Закон1. Рада. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2665-14 24. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности / Элинор Остром ; пер. с англ. — М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. – 447 с. 25. Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : колективна монографія / [Чепа М.-Л. А., Маценко В. Ф., Маценко Ж. М. та ін.] ; за редакцією Чепи М.-Л. А. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 220 с.
26. Acemoglu D. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty / Daron Acemoglu, James A. Robinson. – Crown Business, 2012. – 544 p.
27. Олексів І. Б. Групи економічного впливу в системі управління підприємством: концепція і інструментарій їх відбору та узгодження інтересів: монографія / І. Б. Олексів. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 292 с.
28. Варцаба В. І. Поняття гармонії і гармонізації як основа удосконалення управління людськими ресурсами соціально-економічних систем / В. І. Варцаба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». – 2013. - №1(7). – С. 79-90.
29. Петренко В. П. До удосконалення технологій стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіональних суспільних систем України / В. П. Петренко, В. І. Варцаба // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства»: збірник наукових праць. - Полтава: видавець ФОП Мирон І.А., 2014. – С. 3-5.
30. Варцаба В. І. Модель стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем «3С» / В. І Варцаба // «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». Збірн. тез доповідей V-ї Всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Івано-Франківськ, 21-22 травня, 2015). – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2015. – С. 51-53.
31. Варцаба В. І. Синтелектика і синергізм – засадничі феномени управління гармонізацією взаємодії контрагентів ринку / В. І. Варцаба, В. П. Петренко // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection – Chernihiv : CNUT, 2015. – р. 65 – 68.
32. Нова енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція (проект) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
33. Низький інтелектуальний рівень державних рішень - реальна загроза для України (доцент НаУКМА С. Панцир коментує нинішню політичну ситуацію в Україні) // Електронний ресурс] Диалог.ua 23 квітня 2009. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=93&op_id=1477

Published

2015-09-09

How to Cite

Варцаба, В. І., Кісь, С. Я., Петренко, В. П., & Ревтюк, Є. А. (2015). About Terms of Rational Management of Using of Common Oil and Gas Resources of Ukraine: The Problem of Garmonization of Goals and Interests of Key Groups of Impact. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(12), 15–23. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/110

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>