Postgraduate, Informal and Unformal Education as a Mandatory Components of Intellectualization of Case Management of Ukraine

Authors

  • А. П. Андибур
  • Г. Р. Кісь
  • В. П. Петренко

Keywords:

professionalization, intellectualization, the management, the functionaries, needs, motives, knowledge, education, formal, non-formal, informal and development.

Abstract

Based on the analysis and evaluation of the national administrative body, it has been
concluded that there is a real threat of "intellectual default" of the country as a result of the loss of
positive motivation for self-development and creative work for the country’s benefit by its functionaries.
For the purpose of intellectualization of the body through the use of non-formal and informal education,
the conceptual model of the relationship between the needs that lead people to actions aimed at their
satisfaction through the acquisition of the knowledge and education, as well as correspondentto the
education and the amount of knowledge distribution of human communities in which these functionaries
should be positioned among the intellectual strata of the pyramid of intellectual stratification only in the
elite strata of extraordinary intelligence.

References

1. Domański S. Ryszard. Inwestycje w kapitał ludzki napędzają gospodarkę / Dziennik «Gazeta
Prawna», №129(1494), Rok XI, 5 lipca 2005. – str. 12.
2. Маніфест «Моя наука» / [Електронний ресурс] Сайт Моя наука. – Режим доступу :
http://my.science.ua/page/manifesto/
3. Леснікова Л. Публічний виступ: «Причини та проблеми плинності кадрів в системі
державної служби» / Л. Леснікова // [Електронний ресурс] Спільнота кращих державних
службовців України. – Режим доступу : http://kds.org.ua/blog/lesnikova-l-publichnij-vistup-prichinita-
problemi-plinnosti-kadriv-v-sistemi-derzhavnoi-sluzhb
4. Яковенко Г. Державний бюрократизм і шляхи його раціоналізації / Геннадій Яковенко //
[Електронний ресурс] Зб. наук. праць «Державне управління та місцеве самоврядування. – 2010. –
Вип. 1(4). – Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/
5. Мостова Ю. Немає такої мети, яку б не виправдали солідні кошти / Ю. Мостова //
[Електронний ресурс] ZN.UA. – Режим доступу :
http://gazeta.dt.ua/POLITICS/nemae_takoyi_meti,_yaku_b_ne_vipravdali_solidni_koshti.html
6. Штогрін І. В Україні діє блато-хабарна, лояльно-компроматна система підбору кадрів? /
Ірина Штогрін // [Електронний ресурс] Радіо Свобода. – Режим доступу :
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25162837.html
7. Кириченко І. Депрофесіоналізація громадян – майбутнє країни? / І. Кириченко //
[Електронний ресурс] ZN.UA. – Режим доступу :
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/deprofesionalizatsiya_gromadyan__maybutne_krayini.html
8. Відкритий лист до Верховної Ради України. Перший крок до подолання корупції в науці та
освіті / [Електронний ресурс] Провідний Український лабораторний портал. – Режим доступу :
http://www.labprice.ua/ukrainska_nauka_ta_suspilstvo_zdobutki_problemi_perspektivi_20_1087/pershij
_krok_do_podolannya_korupcii_v_nauci_ta_osviti
9. Чому Україна втратила оборонний потенціал? / [Електронний ресурс] Defense Express. –
Режим доступу : http://www.defense-ua.com/rus/hotnews/?id=41952
10. Войтович Р. В. Мерітократизація та інтелектуалізація державно-управлінських кадрів в
Україні: тотожність та відмінність / Р. В. Войтович // Новітні стратегії реформування державної
служби в умовах європейської інтеграції. За заг ред. профі.-ів Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка;
матеріали круглого столу за між народною участю (м. Киїів, 05 грудня 2014 року). – К.: Вид-во
Ліра-К, 2014. – 162 с.
11. Долішній М. Стратегія інтелектуалізації суспільства / М. Долішній, С. Злупко // Вісник
НАН України. – 2001. - №4. [Електронний ресурс] LibRar.Org.Ua. – Режим доступу:
http://www.librar.org.ua/sections_load.php?s=general_scientific_knowledge&id=53&start=2
12. «Доктрина Кравчука». Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної
української нації / Врублевський В., Мороз О., Саєнко Ю. — К.: Інформаційно-видавничий центр
«Інтелект», 2001. — 84 с.
13. Ажажа, М. А. Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах
глобалізації / М. А. Ажажа // Проблеми економіки та управління, №628. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту
«Львів. Політехніка», 2008. - С. 11-17.
14. Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України (теорія та
механізми реалізації) : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / О. О. Другов. – Львів : Б.в., 2011 .
– 39 с.
15. Тельнов А. С. Інтелектуалізація праці у концепції постіндустріального суспільства / А. С.
Тельнов, В. В. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. - №1. – 2009. – 239-
245.
16. Князев С. Н. Интеллектуализация – стержневая основа развития экономики и управления.
/ С. Н. Князев, А. Г. Шрубенко // Проблемы управления. – 2007. - №3(24). – С. 16-25.
17. Гриценко В. І. Інтелектуалізація управління сталим розвитком соціально-економічної
системи в умовах глобалізації та процесів, що динамічно відбуваються / В. І. Гриценко, Л. І. Бажан
// Зб. наук. праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем». – 2014.
– Вип. 19. – С. 5-37.
18. Кісь С. Я. Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем / С. Я. Кісь
// Економічний аналіз. – 2014. – Том 18. №1. – С. 25-33.
19. Кремень В. : «Людина розумна у XXI столітті – це людина, яка постійно навчається» /
Василь Кремень // [Електронний ресурс] Інформаційний портал – Знання. – Режим доступу :
http://www3.znannya.org.ua/node/343
20. Субетто А. И. Интеллектуализация образования как проблема XXI века / А. И. Субето //
[Електронний ресурс] Академия тринитаризма. – Режим доступа :
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120061.htm
21. Левківський К. М. Парадигма інтелектуалізації інноваційної освіти / К. М. Левківський //
Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. Ч.4 (продовження) Інноваційні
технології в навчально-виховному процесі вузу. : Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції 17-18 квітня 1996 р. - К.: 1996. - С. 134-136.
20. Шевченко Л. С. Інтелектуалізація освіти: сучасні виклики для України / Л. С. Шевченко //
[Електронний ресурс] Наукові конференції. – Режим доступу : http://int-konf.org/konf062013/360-
doktor-ekonomchnih-nauk-profesor-shevchenko-l-s-ntelektualzacya-osvti-suchasn-vikliki-dlyaukrayini.
html
23. Базилевич В. Д. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової
парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті
Болонського процесу / В. Д. Базилевич // Вища школа. – 2005. – №5. – С. 28 – 96.
24. Дзвінчук Д. І. Інтелектуалізація – шлях до демократизації і децентралізації управління
університетською освітою в Україні / Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, С. Я. Кісь // Науковий
часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7.
Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред.. рада В. П. Андрущенко
(голова). – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 29(42). – С. 35-38.
25. Помінова І. І. Соціальна відповідальність освіти в умовах інтелектуалізації економіки / І. І.
Помінова // [Електронний ресурс] Scientific World. – Режим доступу :
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-413/economic-theory-and-history-413/20616-413-
0348
26. Апшай Н. І. Інтелектуалізація навчального процесу у ВНЗ в умовах розвитку
інформатизації / Н. І. Апшай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – 2010. – №9. – С. 3-5.
27. Чекушина Ю. В. Вища освіта України в аспекті інтелектуалізації праці (перше десятиліття
ХХІ ст.) / Ю. В. Чекушина, Ю. М. Чекушина // Гуманітарний журнал. – 2013. - №3. – С. 3-10.
28. Сікора Л. С. Логічні аспекти та концепції інтелектуалізації процесів навчання для осіб
приймаючих виробничі та управлінські рішення / Л.С. Сікора, М.Б. Поліщук, Г.Н. Левицька, Н.Р.
Друк // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова
НАН України. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2010. – Вип. 54. – С. 160-169.
29. Козлакова Г.О. Інформаційні технології: інтелектуалізація навчання у вищій школі //
Вища освіта України. – 2002. – №1. – С. 48-52.
30. Дацюк С. Інтелектуальна політика : Збірка робіт з філософської публіцистики / Сергій
Дацюк. – Львів: Корпорація стратегічного консалтингу «Гардарика», 2010. – 467 с.
31. Карпенко М. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична
записка / М. Карпенко // [Електронний ресурс]НІСД. – Режим доступу :
http://www.niss.gov.ua/articles/252/
32. Гинзбург В. Пора формировать моду на интеллект // Парламентская газета. 8 декабря 2005
г.
33. Порошенко: Дефицит своих кадров будем покрывать за счет «критического импорта» /
[Електронний ресурс] Pravda.ru. – Режим доступу :
http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/24-12-2014/1241522-poroschenko-
0/#sthash.dI76NA8B.ZfTP46uB.dpuf
34. Програма «Generation.UA» / [Електронний ресурс] MIM-KYIV. – Режим доступу :
http://www.mim.kiev.ua/programs/MBA-PA/
35. До чого приведе призначення Москаля губернатором Закарпаття / [Електронний ресурс]
Ukr.Media. – Режим доступу : https://ukr.media/politics/240168/
36. Лехан В. М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я : український вимір / В. М.
Лехан, Г. О. Слабкий // [Електронний ресурс] Новини медицини і фармації. – Режим доступу :
http://www.mif-ua.com/archive/article/20562
37. Прядко І. Розділяй і володарюй. Український бізнес відчуває гострий дефіцит управлінців
/ І. Прядко / [Електронний ресурс] Корреспондент. – Режим доступу :
http://ua.korrespondent.net/journal/1566160-korrespondent-rozdilyaj-i-volodaryuj-ukrayinskij-biznesvidchuvae-
gostrij-deficit-upravlinciv
38. Дефіцит бізнес-управлінців у IT-галузі становить близько 3 тисяч фахівців / [Електронний
ресурс] УНІАН. – Режим доступу : http://economics.unian.ua/transport/762271-defitsit-biznesupravlintsiv-
u-it-galuzi-stanovit-blizko-3-tisyach-fahivtsiv.html
39. Рахманов О. А. Формування ринку праці топ-менеджерів в Україні / О. А. Рахманов //
Український соціум. – 2014. – №1(48). – С. 56-65.
40. Морріс Н. Управлінська криза – початок кадрової революції / Н. Морріс // [Електронний
ресурс] UA1. – Режим доступу : http://ua1.com.ua/publications/upravlinska-kriza-pochatok-kadrovojirevolyuciji-
6600.html
41. Крамар О. Як подолати дефіцит якісних кадрів у державному секторі. У пошуку нових
людей / О. Крамар // [Електронний ресурс] Тиждень. Ua. – Режим доступу :
http://tyzhden.ua/Politics/126011
42. Карачина Н. П. Управлінський фактор як визначальна передумова формування
економічної поведінки підприємства / Н. П. Карачина // [Електронний ресурс] Електронне наукове
фахове видання «Ефективна економіка». – Режим доступу :
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=244
43. Михайлишин Л. Професійні деформації державних службовців / Л. Михайлишин //
[Електронний ресурс] Науковий вісник «Демократичне врядування», 2014. Вип.13. – Режим
доступу : http://lvivacademy.com/visnik13/fail/Myhajlyshyn.pdf
44. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників
загальноосвітніх навчальних закладів у особистісному розвитку : автореф. дис. д-ра психол. наук:
19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України: К., 2008. — 34 с.
45. Петренко В. П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних
системах : наукова монографія / В. П. Петренко – Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2006. - 352 c.
46. Лосєв І. Віктор Ющенко: штрихи до політичного портрету / І. Лосєв // [Електронний
ресурс] Українська правда. – Режим доступу :
http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2010/07/23/5239655/
47. Robinson K. Out of Our Minds: Learning to be Creative / Ken Robinson. – 2 edition. –
Capstone, 2011. – 352 p.

Published

2018-05-04

How to Cite

Андибур, А. П., Кісь, Г. Р., & Петренко, В. П. (2018). Postgraduate, Informal and Unformal Education as a Mandatory Components of Intellectualization of Case Management of Ukraine. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 1(13), 10–17. Retrieved from https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/43

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>