MANAGEMENT OF PERSONNEL DEVELOPMENT PROCESSES AT ENERGY COMPANIES BASED ON THE PROJECT APPROACH

Authors

  • Ірина Станьковська Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Уляна Володмирівна Яців Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Тарас Володимирович Станьковський Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Олег Зіновійович Голубовський Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DOI:

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-18-30

Keywords:

energy industry, energy enterprise, personnel development, SWOT-analysis, Delphi method, personnel evaluation, process management, project approach.

Abstract

The purpose of the study is to manage the processes of personnel development of energy enterprises on the basis of the project approach.

The goals of the research are: analysis of the state of the energy industry and its development priorities; analysis of the prerequisites for the development of personnel of energy enterprises in modern conditions; determination of strategic directions of development of personnel of energy enterprises; application of the project approach to the development of the

 

company's personnel; determination and justification of the need for the development of the company's personnel; formation of a management model for the personnel development process. In order to solve the investigated problem, the methods of analysis and synthesis, Delphi,

the analytical method and the method of scientific generalization were applied.

In the process of research, the state of the energy industry of Ukraine was analyzed, the main directions of its further development, specified in the Project of the Recovery Plan of Ukraine, were considered.

A study of the state of the personnel of the JSC «Prykarpattiaoblenergo» energy enterprise was conducted using a SWOT analysis. On the basis of the SWOT-analysis and the SWOT- matrix, a priority strategy for personnel development was selected.

To ensure the effectiveness of the personnel development process and to determine the need for professional competencies, the personnel certification technology was used.

A comprehensive evaluation of management personnel is offered, which makes it possible to evaluate the work of each executive from the standpoint of his performance of operational and strategic activities based on the use of quarterly and annual evaluation.

Personnel evaluation is proposed to be carried out using a criterion approach and determining the effectiveness of processes.

Personnel development at the enterprise is proposed to be implemented through individual personnel development projects.

For the implementation of the personnel development project, a model for managing the personnel development process was developed and the stages of its implementation were determined.

References

Hetman O.O., Bilodid A.O. (2017). INNOVATIINI METODY ROZVYTKU PERSONALU. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and national problems of economy, issue 17. URL: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/2685/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%83.pdf

Gavrish O. A. Tekhnolohii upravlinnia personalom: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho». O.A.Havrysh, L.Ie. Dovhan, I.M. Kreidych, N.V. Semenchenko (Ed.). Kyiv : NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho». URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf

Kis S., Mosora L., Mosora Y., Yatsiuk O., Malynovska G., Pobihun S. Personnel Сertification As a Necessary Condition for Enterprise’ Staff Development. Management Systems in Production Engineering, 2020. Volume 28, Issue 2, pp. 121-126.

Polyansʹka A. S., Kinash I. P., Savchuk S. V. Tsyfrovizatsiya yak chynnyk rozvytku personalu pidpryyemstva. Aktualʹni problemy rozvytku ekonomiky rehionu .2019. Vypusk 15, T.2, C. 94-106.

Polyansʹka A.S., Zapukhlyak I. B., Savchuk S. V. Transformatsiya osvitnʹoho protsesu v kontseptsiyu navchannya vprodovzh zhyttya. Vseukrayinsʹkyy naukovo-praktychnyy zhurnal «Dyrektor shkoly, litseyu, himnaziyi» - Spetsialʹnyy tematychnyy vypusk «Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do yevropeysʹkoho osvitnʹoho prostoru». 2019. №4. Kn.2. Tom II (84). S. 48-62.

. Proekt Planu vidnovlennya Ukrayiny. Materialy robochoyi hrupy «Enerhetychna bezpeka». Natsionalʹnoyu radoyu z vidnovlennya Ukrayiny vid naslidkiv viyny. Lypenʹ 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/energy-security.pdf

Stanʹkovsʹka I.M., Shyptur O.V. Rozvytk ta navchannya personalu hazorozpodilʹnykh pidpryyemstv. Naukovyy visnyk Ivano-Frankivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (seriya «Ekonomika ta upravlinnya v naftoviy i hazoviy promyslovosti»). 2021 №1 (23). S.7-20 DOI: https://doi.org/10.31471/2409-0948-2021-1(23)

Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv (ISO 9000: 2007, IDT): DSTU ISO 9000: 2015. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2016. 34 s.

Kodeks zakoniv Ukrayiny pro pratsyu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Poryadok pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi osib ryadovoho i nachalʹnytsʹkoho skladu sluzhby tsyvilʹnoho zakhystu. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-20#Text

Polozhennya pro orhanizatsiyu navchalʹno-vyrobnychoho protsesu na vyrobnytstvi. Zatverdzhene spilʹnym nakazom Ministerstva pratsi i sotsialʹnoyi polityky Ukrayiny i Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny vid 27.12.2006 № 500/861 URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0099750-21#Tex

Published

2023-12-31

How to Cite

Станьковська, І., Яців, У. В., Станьковський, Т. В., & Голубовський, О. З. (2023). MANAGEMENT OF PERSONNEL DEVELOPMENT PROCESSES AT ENERGY COMPANIES BASED ON THE PROJECT APPROACH. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), (2(28), 18–30. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-18-30