ПРОЦЕС ІНТЕЛЕКТОКОРИСТУВАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСТВОМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПЛАНЕТИ

Authors

  • В. П. Петренко
  • С. Я. Кісь
  • Я. І. Каламбет

Keywords:

1

Abstract

1

References

1. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України / [за наук. ред. акад. НАН
України, д. е. н., проф. М.А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР
НАН України, 2013. – 40 с.
2. Тимків І. В. Соціально-економічні імперативи глобального розвитку : автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. канд. екон. наук, спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини / І. В. Тимків. – К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2010. – 25 с.
3. Петренко В. П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних
системах : наукова монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2006. - 352 c.
4. Петренко В. П. Щодо ідентифікації процесу інтелектокористування в якості
фундаментальної проблеми раціоналізації використання людством природних ресурсів планети /
В. П. Петренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Економіка та управління в
нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи» (21-23 вересня
2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – С. 77-78.
5. Гришко Л. «Бурштинова лихоманка» загрожує Україні екологічною катастрофою / Л.
Гришко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econews.bei.org.ua/2016/03/blogpost_
24.html
6. Жуйко В. Невтішні прогнози вирубки Карпатських лісів: повені, посухи та знищення
фауни / В. Жуйко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2016/03/03/677740
7. Макогон Ю. Вугільна галузь України: проблеми та перспективи сталого розвитку / Ю.
Макогон // Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/desember08/5.htm
8. Кокотюха А. Грибовецьке звалище. Останнє «сміттєве» попередження для всієї країни / А.
Кокотюха // Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://glavred.info/avtorskie_kolonki/gribovicke-zvalische-ostannye-smittyeve-poperedzhennya-dlyavsiyeyi-
krayini-371027.html
9. Мареха І. С. Ресурсозбереження як форма раціоналізації природокористування в умовах
сучасних економічних відносин / І. С. Мареха // Глобальні та національні проблеми економіки. –
2014. – Вип. 2. – С. 905–909 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalnational.
in.ua/archive/2-2014/187.pdf
10. Степанюк Н. А. Економічні аспекти екологізації виробництва у контексті формування
господарського механізму оптимального природокористування / Н. А. Степанюк // Науковий
вісник. Національний лісотехнічний університет України. – 2005. – Вип. 15.6. – С. 357-360.

Published

2018-02-26

How to Cite

Петренко, В. П., Кісь, С. Я., & Каламбет, Я. І. (2018). ПРОЦЕС ІНТЕЛЕКТОКОРИСТУВАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСТВОМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПЛАНЕТИ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), 2(16), 7-10. Retrieved from http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/12

Issue

Section

EDITORIAL COLUMN

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>